Jak napisać wniosek o odrzuceniu spadku przez małoletniego?

Jak napisać wniosek o odrzuceniu spadku przez małoletniego?

Spadkobierca dziedziczy spadek po śmierci spadkodawcy, mówią o tym przepisy prawa spadkowego. Kim jest spadkobierca ustawowy, czy każdy może przyjąć spadek lub go odrzucić? Jak kwestie te rozpatrywane są w przypadku spadkobierców małoletnich? Dowiedz się, kiedy warto odrzucić spadek i jak to zrobić. Co powinien zawierać wniosek o odrzuceniu spadku przez małoletniego? Kompendium wiedzy w tym zakresie znajdziesz poniżej.

Porady prawne online

Kto dziedziczy spadek?

Prawo spadkowe wyróżnia spadkobiercę ustawowego oraz spadkobiercę testamentowego. Jeśli zmarły nie spisał ostatniej woli przed śmiercią w formie testamentu, spadkobierca nabywa spadek z ustawy. Oznacza to, że przepisy decydują o tym, kto i w jakiej kolejności spadek po zmarłym otrzyma.

Spadkobierca ustawowy ma prawo do spadku zgodnie z przyjętą kolejnością dziedziczenia. Przepisy kodeksu cywilnego wskazują, również w jakiej części majątek odziedziczy. W pierwszej kolejności prawo do spadku mają dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek.

Prawo spadkowe wyróżnia też spadkobiercę testamentowego. Może nim być każda osoba fizyczna lub prawna, również osoba małoletnia, która została wskazana do dziedziczenia w testamencie spisanym przez zmarłego. Co ciekawe, spadkobiercą testamentowym może być również dziecko poczęte, jeszcze nienarodzone. W takiej sytuacji nabywa spadek z chwilą narodzin.

Przyjęcie spadku, czy odrzucenie spadku — co wybrać i jak to zrobić?

Spadkobierca ustawowy oraz testamentowy samodzielnie i dobrowolnie decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Decyzja ta powinna być podyktowana wartością masy spadkowej. Jeśli zmarły pozostawił długi spadkowe, lepszym rozwiązaniem będzie odrzucenie spadku.

Przyjęcie spadku odbywa się automatycznie, z mocy prawa jeśli spadkobierca w odpowiednim terminie nie odrzuci spadku. Jeśli spadkobierca zdecydował o odrzuceniu spadku, odpowiedni wniosek musi zostać złożony przed notariuszem lub w sądzie rejonowym. W przypadku, w którym spadkobiercą jest osoba małoletnia, wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego składają rodzice lub opiekunowie prawni, a na odrzucenie muszą uprzednio uzyskać zgodę Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Kiedy można odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku zawsze jest dobrowolne, a za spadkobierców małoletnich kwestie decyzji pozostawione są rodzicom lub opiekunom prawnych dzieci.

Należy podkreślić, że wniosek o odrzucenie spadku musi zostać złożony w odpowiednim terminie. Prawo spadkowe na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przewiduje termin w sześciu miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku.

Kto może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku przed notariuszem lub sądem spadkobierca składa osobiście albo przez pełnomocnika, jeśli jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoby, które nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo). W przypadku osób małoletnich wniosek o odrzuceniu spadku w ich imieniu składają rodzice lub jedno z rodziców, opiekunowie prawni albo jeden z opiekunów prawnych.

wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku przez małoletniego – wszystko, co musisz wiedzieć

Twoje dziecko otrzymało spadek, a Ty chcesz odrzucić majątek spadkowy, jeśli jest on niekorzystny dla małoletniego? Dowiedz się jak to zrobić już teraz.

Aby odrzucić spadek w imieniu osoby małoletniej należy uzyskać na to zgodę sądu. W tym celu złożyć złożyć odpowiedni wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. We wniosku o zgodę na odrzucenie spadku przez małoletniego muszą się znaleźć informacje, takie jak:

  • dane wnioskodawcy wraz z numerem PESEL i miejscem zamieszkania,
  • dane małoletniego spadkobiercy wraz z numerem PESEL i miejscem zamieszkania,
  • informację o miejscu i dacie odrzucenia spadku przez rodziców
  • uzasadnienie wniosku tj. z jakich powodów chcemy odrzucić spadek w imieniu dziecka
  • załączniki, w tym akt urodzenia małoletniego spadkobiercy, odpis aktu zgonu spadkodawcy, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica.

Do wniosku o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego należy dołączyć również potwierdzenie opłaty w wysokości 100 złotych.

Po uzyskaniu zgody sądu na odrzucenie spadku przez osobę małoletnią należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego przed notariuszem lub przed Sądem.

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – kto powinien tego dokonać?

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego musi zostać złożony do sądu rejonowego. Mogą to zrobić rodzice (lub jeden z rodziców) niepełnoletniego spadkobiercy albo jego opiekunowie prawni (lub jeden z opiekunów prawnych).

Co ważne, sąd może nie wyrazić zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego, jeśli uzna, że takie działanie może być krzywdzące dla spadkobiercy.

Odrzucenie spadku u notariusza — kiedy jest możliwe w przypadku małoletniego?

Odrzucenie spadku przez małoletniego możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody sądu. Osoba małoletnia nie może stanąć samodzielnie do aktu notarialnego, nie może wziąć udziału w czynności notarialnej, w jej imieniu spadek mogą odrzucić wyłącznie rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy uzyskali na to zgodę sądu.

Odrzucenie spadku po terminie – czy jest możliwe?

Spadkobiercy, którzy zostali powołani do spadku, mają sześć miesięcy na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jeśli tego nie zrobią, przyjmują spadek z mocy prawa z tzw. dobrodziejstwem inwentarza a więc nie tylko majątek spadkowy, ale również długi spadkowe osoby zmarłej. Okazuje się jednak, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odrzucenie spadku po terminie. Sprawdź, kiedy i jak można to zrobić. Istnieje kilka okoliczności, które regulują brak skutków prawnych niezachowania terminu w ramach odrzucenia spadku. To między innymi:

  • Błąd co do przedmiotu spadku. Spadkobierca ustawowy nie otrzymał informacji o wartości majątku spadkowego ani o wartości ewentualnego zadłużenia, jakie pozostawił spadkodawca. Zachodzi również możliwość celowego wprowadzenia w błąd, co do wartości spadku i długów po zmarłym,
  • groźby. Odrzucenie spadku po terminie jest możliwe, jeśli spadkobierca ustawowy udowodni, że nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania informacji o powołaniu do spadku w wyniku gróźb. Te mogły dotyczyć przymusowego zaniechania odrzucenia spadku w obawie o zdrowie lub życie własne bądź swojej rodziny.

Odrzucenie spadku po terminie możliwe jest tylko przed sądem rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

odrzucenie spadku u notariusza

Skutki odrzucenia spadku

Spadkobierca ustawowy czy testamentowy, który zdecydował się odrzucić spadek, traktowany jest, jakby nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to, że nie otrzymuje majątku osobistego, który pozostawił spadkodawca, ale nie dziedziczy również ewentualnych długów spadkowych.

Jeśli wszyscy spadkobiercy ustawowi zdecydują się odrzucić spadek, przypada on gminie właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej. Jeśli takiego adresu nie udaje się ustalić, spadek przypada Skarbowi Państwa.

Czy zawsze oświadczenie o odrzuceniu spadku jest skuteczne?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku nie zawsze jest skuteczne. Sprawdź, w jakich sytuacjach uznaje się je za nieobowiązujące:
  • Jeśli oświadczenie o odrzuceniu spadku składa osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • Jeśli wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje, że odrzucenie spadku może wiązać się z krzywdą wierzyciela. Przykładem może być sytuacja, w której spadkodawca pozostawia długi spadkowe, ale majątek spadkowy znacznie przewyższa ich wartość,
  • Jeśli oświadczenie o odrzuceniu spadku zostanie złożone w terminie innym, niż przewiduje to ustawa (sześć miesięcy od momentu otrzymania informacji o powołaniu do spadku.

Co po odrzuceniu spadku?

Odrzucenie spadku przez małoletniego spadkobiercę czy innego spadkobiercę ustawowego skutkuje przeniesieniem masy spadkowej na kolejnego spadkobiercę ustawowego. Proces ten odbywa się zgodnie z kolejnością dziedziczenia, uwzględniając kolejne osoby w linii pokrewieństwa. One również muszą zdecydować o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu. W przypadku odrzucenia spadku, każdy z kolejnych spadkobierców również musi złożyć właściwe oświadczenie o odrzuceniu spadku na takich samych zasadach. Ma na to sześć miesięcy od momentu pozyskania informacji o powołaniu do spadku.

FAQ

1. Jak wygląda wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego?

Wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego musi zawierać dane dziecka oraz osób składających wniosek. W treści należy zawrzeć uzasadnienie wniosku, wskazując na przykład długi spadkowe.

2. Kto składa wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego?

Wniosek o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego składają jego rodzice lub jeden z rodziców albo opiekunowie prawni bądź jeden z opiekunów prawnych, którzy uprzednio uzyskali zgodę sądu rodzinnego na jego odrzucenie . Wniosek ten należy złożyć do sądu rejonowego wydziału cywilnego.

3. Jakie są skutki odrzucenia spadku przez małoletniego?

Osoba małoletnia, która odrzuci spadek, traktowana jest jak osoba, która nie dożyła otwarcia spadku. Oznacza to, że nie dziedziczy majątku spadkowego, ale nie odpowiada również za długi spadkowe.