Ile trwa rozwód? Jak wygląda rozprawa rozwodowa w sądzie?

Ile trwa rozwód? Jak wygląda rozprawa rozwodowa w sądzie?

  • Post category:Aktualności

Nie każde małżeństwo może trwać latami. Czasami przychodzi moment, gdy jedynym rozwiązaniem dla trudnej sytuacji w małżeństwie jest rozwód. Warto odpowiednio przygotować się do tego procesu. Jak wygląda rozwód? Ile trwa rozprawa rozwodowa? Czy można otrzymać rozwód już na pierwszej rozprawie? Na te pytania odpowie poniższy artykuł.

Jak wziąć rozwód krok po kroku?

Każda procedura rozwodowa musi rozpocząć się od złożenia pozwu o rozwód do sądu. Składa go jedno z małżonków – samodzielnie lub z pomocą adwokata. Wybór drugiego rozwiązania jest zdecydowanie bezpieczniejszy, adwokat wie bowiem, na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania pozwu, a to pozwala uniknąć wezwania przez sąd do uzupełnienia braków formalnych. W przypadku wezwania do uzupełnienia, wyznaczenie terminu rozprawy sądowej może opóźnić się nawet o kilka miesięcy.

Pierwszym krokiem do rozwodu powinno więc być udanie się do kancelarii adwokackiej. Adwokat nie tylko pomoże z przygotowaniem pozwu, lecz również doradzi na dalszych etapach procedury rozwodowej.

Gdy już pozew zostanie skierowany do odpowiedniego sądu, a w sądzie wylosowany sędzia, nadana sygnatura sprawy, sprawdzona zostanie kompletność pozwu, odpis tego dokumentu wysyłany jest do pozwanego bądź pozwanej, czyli współmałżonka. Druga strona może złożyć odpowiedź na pozew, w której wskaże, czy zgadza się ze twierdzeniami i wnioskami zawartymi w tym pozwie, czy wyraża zgodę na rozwód.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Rozprawa rozwodowa w sądzie może odbyć się w ciągu kilku miesięcy od momentu złożenia pozwu, wszystko zależy od tego jak obłożony sprawami jest dany sąd. Jeśli na pierwszej rozprawie nie uda się osiągnąć porozumienia, proces sądowy będzie wiązał się z następnymi miesiącami oczekiwania na kolejne rozprawy. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na rozwód za porozumieniem stron, podczas którego sąd nie orzeka o winie, a który można otrzymać już podczas pierwszej rozprawy. Tutaj istotną rolę odgrywa często adwokat, który może pomóc wypracować pomiędzy stronami porozumienie, gdy trudno jest im je osiągnąć z uwagi na duże emocje, odmienne oczekiwania.

Czas trwania sprawy rozwodowej będzie zależał od oczekiwań obu stron – przede wszystkim od tego, czy małżonkowie chcą, aby sąd orzekał o winie, na czas trwania i złożoność procesu rozwodowego wpływ ma także posiadanie przez małżeństwo wspólnych małoletnich dzieci. Jeśli tak, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego, które wymaga przesłuchiwania świadków, bądź też wydawania opinii przez biegłych w sprawach dotyczących małoletnich dzieci stron. W zależności od liczebności świadków, sąd może celem ich przesłuchania wyznaczyć jedną lub więcej rozpraw. Biegli sądowi wydają swoje opinie w ciągu kilkunastu-kilkudziesięciu dni, niekiedy istnieje potrzeba przesłuchania również biegłych. W takich przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie co najmniej kilku rozpraw sądowych. Gdy wina zostanie już potwierdzona lub małżonkowie dojdą do porozumienia, sąd dokonuje orzeczenia rozwodu poprzez ogłoszenie wyroku. Jeśli żadna ze stron nie wnosi o pisemne uzasadnienie wyroku, wyrok się uprawomocnia, a tym samym rozwód staje się faktem.

ile trwa rozwód

Czas trwania rozwodu

To, ile minie czasu od złożenia pozwu do otrzymania rozwodu, zależeć będzie od kilku kluczowych czynników. Najważniejszym z nich jest ustalenie, czy ze współmałżonkiem możliwe jest dojście do porozumienia, a tym samym zrezygnowanie z orzekania o winie przez sąd, wspólne ustalenie rozstrzygnięć dotyczących małoletnich dzieci. W przypadku orzeczenia rozwodu za porozumieniem żadna ze stron nie zostanie uznana za winną rozpadu małżeństwa. To najlepsze rozwiązanie, jeśli małżonkom zależy na szybkim uzyskaniu rozwodu, a także potrafią się ze sobą porozumieć i ustalić satysfakcjonujące ich warunki. W takim przypadku rozwód może trwać nawet niecałe pół roku.

Jeśli jednak rozwód za porozumieniem stron nie jest możliwy, konieczny będzie wybór procesu z orzekaniem o winie. W zależności od złożoności postępowania dowodowego może on trwać nawet kilka lat. Dzieje się tak dlatego, że każda kolejna rozprawa sądowa wiąże się z oczekiwaniem kilka miesięcy na ustalenie jej terminu. Należy jednak pamiętać, że rozwód z orzekaniem o winie pozwala na uzyskanie alimentów od strony uznanej za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa gdy na skutek rozwodu sytuacją majątkowa małżonka niewinnego się pogorszy.

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Otrzymanie rozwodu już na pierwszej rozprawie sądowej jest jak najbardziej możliwe. Trzeba jednak odpowiednio się do niej przygotować. Pierwszy krok to umieszczenie w pozwie informacji o chęci otrzymania rozwodu bez orzekania o winie. Jeśli małżonek wyrazi zgodę, warto ustalić z nim warunki rozwodu – jak zostanie przeprowadzony podział majątku, jak zostanie ustalona opieka nad dziećmi, kontakty i alimenty na małoletnie dzieci stron. Takie ustalenia najczęściej ujmuje się w formie pisemnego porozumienia, które zostanie przedstawione przed sądem.

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron? Okazuje się, że tego rodzaju rozprawa sądowa może trwać nawet pół godziny. Jednak stanie się tak jedynie pod warunkiem wcześniejszego ustalenia warunków rozwodu. Gdy którakolwiek ze stron zgłosi podczas rozprawy zastrzeżenia, całe postępowanie rozwodowe może przedłużyć się na kolejne rozprawy. W najbardziej optymistycznym wariancie można jednak otrzymać rozwód już w ciągu kilku miesięcy od złożenia pozwu.

Jak wygląda rozwód, gdy są dzieci?

Choć rozwód małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci może wydawać się bardziej skomplikowany niż rozwód bezdzietnego małżeństwa, wcale nie musi tak być. Jeśli oboje zgadzają się w kwestii podziału władzy rodzicielskiej, kontaktów dziecka z rodzicami oraz wysokości alimentów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przed rozwodem spisać porozumienie rodzicielskie i wystąpić o rozwód za porozumieniem stron. W takim dokumencie powinny znaleźć się wszelkie informacje na temat dalszej opieki nad dzieckiem, które nie będą budzić wątpliwości sądu. W przypadku skorzystania w sprawie o rozwód z pomocy adwokata, to on przygotuje takie porozumienie, w którym spisze ustalenia stron, ich prawa i obowiązki, co pozwoli również uniknąć konfliktów w przyszłości.

Jednak w przypadku gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia albo gdy sąd poweźmie wątpliwość czy rozwód nie jest sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci lub czy ustalenia poczynione przez strony w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów są zgodne z dobrem dzieci, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego. Sąd może wówczas przesłuchać świadków, zwrócić się o opinię do placówek, do których uczęszczają dzieci, zwrócić się do placówek leczniczych o dokumentację medyczną dzieci lub przeprowadzić dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (tzw. OZSS). W takiej sytuacji czas trwania sprawy o rozwód znacznie się wydłuża.

Podobnie w sytuacji gdy rozwód będzie z orzeczeniem o winie postępowanie będzie trwało znacznie dłużej. Jednak gdy małżonek uzna swoją winę w rozpadzie małżeństwa, a oświadczenie o uznaniu winy nie będzie budziło wątpliwości sądu, wyrok również może zapaść już na pierwszej rozprawie rozwodowej.

Zatem ile trwa rozwód, gdy są dzieci? Wszystko zależy od wybranego sposobu orzeczenia rozwodu. Jeśli zadaniem sądu będzie ustalenie, które z małżonków odpowiada za zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, takie postępowanie może trwać nawet kilka lat ze względu na konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego, bez względu na to czy w sprawach dzieci małżonkowie znaleźli porozumienie. Podobnie kilkanaście miesięcy a nawet kilka lat może trwać rozwód gdy małżonkowie nie potrafią porozumieć się w kwestii opieki nad dziećmi, kontaktów, czy alimentów.

ile trwa rozwód gdy są dzieci

Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Proces rozwodowy składa się z kilku koniecznych etapów. Pierwszym z nich jest ustalenie przez sąd czy między małżonkami ustały więzi – uczuciowe, fizyczne oraz gospodarcze. W tym celu mogą paść pytania dotyczące żywionych uczuć, bliskości fizycznej, wspólnie prowadzonego gospodarstwa domowego. Jeśli sąd widzi, że więzi te ustały lub są znikome i małżeństwa nie da się już uratować, przechodzi do ustalenia warunków rozwodu.

W przypadku chęci orzekania o winie sąd przystępuje do przesłuchiwania świadków. Wtedy konieczne będzie wyznaczenie kolejnej rozprawy sądowej, najczęściej za kilka miesięcy.

Natomiast gdy przeprowadzana jest rozprawa rozwodowa bez orzekania o winie, następuje przedstawienie przez strony warunków rozwodu, w zależności od sytuacji małżonków – kwestii dotyczących podziału majątku, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów. Gdy ustalenia te nie budzą wątpliwości sądu ani żadna ze stron się nie sprzeciwi, możliwe jest orzeczenie rozwodu i ogłoszenie wyroku.

Ile trwa rozprawa w sądzie? Proces bez orzekania o winie, przy woli zgodnego porozumieniu małżonków w pozostałych kwestiach, trwa zazwyczaj od pół godziny do półtorej godziny, gdy przedmiotem rozwodu są również uregulowania dotyczące małoletnich dzieci stron, podział majątku . W przypadku rozprawy z orzekaniem o winie czas jej trwania będzie zależeć od liczby przesłuchiwanych świadków oraz długości składanych zeznań. We wszystkich sprawach rozwodowych warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, dzięki któremu czas trwania postępowania rozwodowego może znacznie się skrócić.

FAQ:

1. Po jakim czasie przychodzi pozew rozwodowy?

Nie ma ustalonego terminu, w jakim sąd jest zobligowany do wysyłki odpisu pozwu rozwodowego. Dlatego bywa, że trwa to nawet 2 miesiące, do czego należy jeszcze doliczyć czas dostarczenia listu z odpisem przez pocztę. Jeśli oczekiwanie na list znacznie się przedłuża, warto zadzwonić do sądu i upewnić się, czy zostały podane prawidłowe dane adresata.

2. Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie, czyli inaczej rozwód za porozumieniem stron, to zazwyczaj kwestia kilku miesięcy – po złożeniu pozwu należy poczekać na jego wysyłkę do pozwanej strony, odpowiedź pozwanego, a następnie ustalenie terminu rozprawy. Dalszy czas trwania rozwodu będzie już zależeć wyłącznie od liczby koniecznych rozpraw.

3. Ile się czeka na rozwód?

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę rozwodową zależy od sądu, w którym ma odbyć się proces – czasami jest to kilka miesięcy, czasami ponad pół roku.