Alimenty na dziecko – jak je uzyskać? Jaka jest wysokość świadczeń?

Alimenty na dziecko – jak je uzyskać? Jaka jest wysokość świadczeń?

Wysokość alimentów na dziecko zależy od tak zwanych usprawiedliwionych potrzeby uprawnionego, a także majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego do ich uiszczenia. Jak przebiega postępowanie w sprawach o alimenty? Jak ubiegać się o świadczenia alimentacyjne? Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną, aby właściwie podejść do kwestii świadczeń alimentacyjnych.

Porada prawna online

Alimenty na dziecko – jak określić ich wysokość?

Jak prawidłowo w postępowaniu sądowym określić wysokość alimentów? Jest to zależne przede wszystkim od dwóch czynników:

 • wysokości stałych, usprawiedliwionych wydatków uprawnionego,
 • zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Sąd rozstrzygający w sprawach o alimenty, uwzględnia te koszty dziecka, które są kosztami stałymi. W praktyce oznacza to, że są to środki ponoszone regularnie – to znaczy, co miesiąc. Do kwoty alimentów nie będą zatem wliczane wydatki dziecka ponoszone okazjonalnie i jednorazowo, jak np. remont pokoju, wycieczka, wyprawienie uroczystości urodzin. To kto ponosił dotychczas dodatkowe świadczenia nie zostanie pominięte, gdyż będzie miało to wpływ na ocenę Sądu w jakim stopniu każdy z rodziców partycypował w wydatkach dziecka i w jakiej części należy obciążyć nimi każdego rodzica przy ustaleniu alimentów.

 

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego – co wchodzi w skład świadczeń alimentacyjnych?

Usprawiedliwione potrzeby na dziecko to takie, które są zarówno materialne, jak i niematerialne. Z tego też względu do stałych miesięcznych wydatków dziecka zaliczyć możemy przykładowo:

 • koszty utrzymania mieszkania i opłat w części przypadającej na dziecko,
 • żywność;
 • odzież i obuwie;
 • kosmetyki i środki czystości;
 • żłobek/przedszkole/szkołę, w tym składki, książki, zeszyty, artykuły biurowe;
 • zajęcia dodatkowe np. języki obce, zajęcia sportowe, nauka gry na instrumentach; 
 • wizyty lekarskie, badania, leki;
 • książki, zabawki, gry.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego to takie, które wynikają z potrzeb dziecka, są konieczne i niezbędne. Usprawiedliwione wydatki dziecka mogą się różnić w zależności od sytuacji małoletniego, jego potrzeb. Na przykład będą inne w  przypadku specjalnej diety wynikającej ze stanu zdrowia czy też potrzeby użytkowania specjalistycznych kosmetyków i środków czystości w przypadku alergii, uczuleń. W usprawiedliwione wydatki wliczają się również koszty opiekunki, gdy rodzice pracują i nie mogą po przedszkolu czy szkole odebrać dziecka.

 

Możliwości majątkowe zobowiązanego w przypadku roszczeń alimentacyjnych

Możliwości majątkowe zobowiązanego to nic innego, jak możliwości finansowe rodzica zobowiązanego do ponoszenia alimentów. Oceny możliwości majątkowych sąd dokonuje badając wysokość dochodów, jakimi dysponuje rodzic – m.in. z tytułu stałej pracy, prac dorywczych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, renty czy emerytury. Sąd bierze pod uwagę nie tylko dochody z oficjalnych źródeł, ale także te z pracy, która nie została zgłoszona oraz opodatkowana. Nie bez znaczenia jest również to, czy rodzic zobowiązany do wypłacania świadczeń na dziecko posiada majątek i oszczędności. Może je bowiem przeznaczyć na alimenty na rzecz dziecka.

 

Możliwości zarobkowe oznaczają predyspozycje, potencjał rodzica do uzyskania dochodów,  zależą od wykształcenia, umiejętności, dotychczasowego doświadczenia, sytuacji i stanu zdrowia. Zdolności zarobków  pozwalają ustalić, czy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów może realnie podjąć pracę i z jakim wynagrodzeniem (jeżeli pracy nie posiada). Sąd określa również, czy może zmienić pracę na lepiej płatną lub podjąć dodatkowe zatrudnienie. Sąd ocenie możliwości majątkowe i zarobkowe kierując się zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Sprawy o alimenty oparte są na zdroworozsądkowym podejściu.

 

Alimenty – jakie dokumenty przygotować? Kancelaria adwokacka w Poznaniu

Aby złożyć pozew o alimenty na rzecz dziecka, należy się do tego przygotować. Ważne, aby zebrać informacje i odpowiednie dokumenty potwierdzające stałe i usprawiedliwione wydatki dziecka oraz ich wysokość. Nie bez znaczenia są możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego. Sprawy o alimenty są często trudne dla każdej strony, dlatego warto skorzystać z pomocy, jaką świadczy kancelaria w Poznaniu. Dobry adwokat udzieli pomocy prawnej i podpowie, jakie dokumenty okażą się niezbędne do ustalenia wysokości alimentów.

 

Wydatki dziecka i ich wysokość potwierdzają między innymi takie dokumenty jak:

 • umowa najmu, rachunki, faktury z tytułu kosztów utrzymania mieszkania i opłat;
 • rachunki, paragony fiskalne, faktury z tytułu zakupu odzieży i obuwia, kosmetyków i środków czystości, żywności;
 • umowa ze żłobkiem/przedszkolem;
 • umowa, rachunek, faktura z tytułu zajęć dodatkowych dziecka np.  języki obce, zajęcia sportowe, nauka gry na instrumentach;
 • dokumentacja lekarska, rachunki, paragony fiskalne, faktury z tytułu prywatnych wizyt lekarskich, badań, zakupu leków;
 • rachunek, faktura za telefon dziecka.

Do wykazania majątkowych możliwości zobowiązanego do ponoszenia alimentów mogą służyć takie dokumenty jak:

 • Umowa o pracę, zlecenia itp.
 • Zaświadczenie o zarobkach netto i brutto ze wszystkimi dodatkami 
 • Decyzja o rencie, emeryturze
 • deklaracja PIT
 • Wyciąg z rachunku bankowego 
 • Dyplomy, zaświadczenia o kursach, świadectwa pracy 

Zazwyczaj rodzic, który składa w imieniu dziecka i na jego rzecz pozew o alimenty, nie dysponuje dokumentami obrazującymi możliwości finansowe i zarobkowe drugiego rodzica. Dlatego może domagać się, by to Sąd zobowiązał do przedłożenia ww. dokumentów, składając odpowiednie wnioski. Co, kiedy nie jest nam znana sytuacja rodzica zobowiązanego do uiszczania środków na dziecko, np. z uwagi na to, że nie mamy z nim kontaktu, nie informował nas nigdy o swojej sytuacji lub ją ukrywał? Sąd przeprowadzi postępowania dowodowe w tym zakresie, przesłuchując rodzica zobowiązanego, wzywając go do przedłożenia stosownych dokumentów.

 

Koronawirus a obniżenie alimentów. Czy można obniżyć wysokość świadczenia na dziecko?

Czy wysokość alimentów może ulec obniżeniu w przypadku zaistniałej sytuacji epidemiologicznej? Owszem, w tym przypadku świadczenia na dziecko mogą ulec zmniejszeniu. Obniżenia alimentów można dochodzić w przypadku istotnej zmiany okoliczności, jaka nastąpiła od czasu wydania ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów tj.

 • zmiany możliwości majątkowych lub zarobkowych zobowiązanego rodzica,
 • zmiany kosztów utrzymania dziecka.

Obecnie, z uwagi na pandemię, sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna. Utrata stanowiska, zmiana pracy czy zmniejszenie wynagrodzenia to czynniki, które mogą stanowić podstawę do obniżenia kwoty alimentów. Sąd w toku postępowania bada czy faktycznie do zmiany sytuacji finansowej rodzica doszło, jeśli tak, to jak odnosi się do kosztów utrzymania dziecka. Przesłanką do obniżenia alimentów jest również pogorszenie możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

 

Ze względu na pandemię możliwości zarobkowe w niektórych branżach znacznie spadły np. ucierpiała gastronomia, najem mieszkań i zmniejszyły się szanse na uzyskanie z ww. źródeł dochodu.

 

W przypadku, gdy Sąd dojdzie do przekonania, że sytuacja finansowa rodzica znacznie się pogorszyła i nie ma perspektyw na jej poprawę, przez co uiszczanie alimentów w dotychczasowej kwocie jest niemożliwe, obniży stosownie wysokość alimentów.

 

Przesłanką obniżenia alimentów jest także zmniejszenie kosztów utrzymania dziecka.

 

W czasie pandemii nakładane są liczne obostrzenia i ograniczenia – zamykane są przedszkola, szkoły, baseny, kluby sportowe, kina, obowiązują zakazy wyjazdów i innych form rozrywek, co powoduje obniżenie stałych wydatków małoletnich  związanych np. z:

 • dojazdami do przedszkola czy szkoły,
 • opłatami za przedszkole czy szkołę,
 • niezbędnymi artykułami papierniczymi, 
 • opłatami za zajęcia pozalekcyjne,
 • opłatami za rozrywki dodatkowe.

Wydatki dziecka są zazwyczaj mniejsze niż przed pandemią i uzasadniają obniżenia alimentów.

 

Aby obniżyć alimenty, należy złożyć pozew o obniżenie alimentów do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka. Następnie należy uiścić opłatę sądową, której wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu. W uzasadnieniu pozwu należy przedstawić argumentację, która przemawia za obniżeniem alimentów. Twierdzenie to należy poprzeć dowodami. Pozew wraz z załącznikami i odpisem trzeba złożyć w Sądzie.

Porada prawna online

Nie wiesz, jak właściwie przygotować dokumentację? Skontaktuj się z prawnikiem w Poznaniu, który zajmuje się świadczeniami alimentacyjnymi, a także sprawami o obniżenie czy podwyższenie alimentów.

 

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny? Co zrobić, aby uchylić się od obowiązku alimentacyjnego?

Funkcjonuje powszechne błędne przekonanie, iż obowiązek alimentacyjny rodzica trwa do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Nic bardziej mylnego. Rodzic obowiązany jest uiszczać alimenty nawet wówczas, gdy dziecko ukończy 18 lat. Polskie przepisy prawa przewidują podstawy umożliwiające uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz podstawy do ustalenia jego wygaśnięcia.

 

Rodzic może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego tylko względem dziecka pełnoletniego i w następujących przypadkach:

 1. Kiedy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać
 2. Kiedy dziecko nie dokłada starań w celu możności samodzielnego utrzymania się 
 3. Kiedy majątek dziecka przynosi dochody i pozwala mu pokryć koszty utrzymania 
 4. Kiedy dalsze realizowanie obowiązku alimentacyjnego przez rodzica połączony jest z nadmiernym dla niego uszczerbkiem 
 5. Kiedy żądanie alimentów jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego 

Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy dziecko ukończyło już naukę i podjęło zatrudnienie lub gdy łączy naukę z pracą i wynagrodzenie, które otrzymuje, wystarcza na jego utrzymanie.

 

Bywa często również tak, że dziecko przerwało naukę i nie zamierza jej kontynuować. Nie chce również  podjąć zatrudnienia. Sąd bada wówczas, czy dziecko ma możliwość podjąć pracę i z jakim wynagrodzeniem oraz czy uzyskany dochód pozwoli zaspokoić jego potrzeby. Jeżeli brak jest przeszkód do podjęcia przez dziecko pracy, a dziecko nie dokłada żadnych starań, by samodzielnie się utrzymać, Sąd może uchylić obowiązek alimentacyjny rodzica.

 

Dochodem z majątku dziecka może być np. czynsz uzyskiwany z najmu nieruchomości stanowiącej własność dziecka, którą nabyło w ramach spadku. Kiedy dochód ten jest regularny, pozwala na zaspokojenie stałych miesięcznych wydatków dziecka, Sąd wyda orzeczenie, którym uchyli obowiązek alimentacyjny.

 

Dwie ostatnie przesłanki w praktyce rzadziej są spotykane ale i one mogą stanowić podstawę uchylenia obowiązku alimentacyjnego, zależą każdorazowo od okoliczności danej sprawy, są zindywidualizowane.

 

Należy podkreślić, że zaistnienie ww. przesłanek nie powoduje samoistnego uchylenia obowiązku alimentacyjnego. By obowiązek alimentacyjny został uchylony, należy złożyć pozew. Należy go złożyć do Sądu Rejonowego – właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego tj. dziecka. Trzeba również uiścić opłatę. Pozew składamy wraz z załącznikami i odpisem dla dziecka.

 

W pozwie należy opisać przesłankę lub przesłanki uzasadniające uchylenie obowiązku alimentacyjnego, przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń. Obowiązek alimentacyjny przestają obowiązywać z momentem wskazanym w wyroku. Co istotne, obowiązek alimentacyjny może zostać uchylony z momentem wydania wyroku lub z datą wsteczną, jeżeli taki wniosek złożysz i go uzasadnisz.

 

Kiedy przeprowadzić zabezpieczenie środków utrzymania w postaci alimentów na czas trwania postępowania?

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania służyć ma zabezpieczeniu sytuacji finansowej dziecka do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w przedmiocie alimentów. Może zdarzyć się tak, że postępowanie sądowe  będzie trwało długo np. z uwagi na ilości dowodów złożonych w sprawie oraz wielość rozpraw. Zabezpieczenie jest udzielane po to, by ww. okoliczności nie wpływały negatywnie na sytuację dziecka i by bieżące potrzeby mogły być zaspokajane.

 

Moment złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia zależy każdorazowo od sytuacji. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia, który pomoże przygotować adwokat, możemy złożyć:

 • przed wniesieniem pozwu o alimenty/rozwód;
 • w pozwie o alimenty/rozwód;
 • w toku postępowania o alimenty/rozwód.

By Sąd udzielił zabezpieczenia, wystarczające jest uprawdopodobnienie roszczenia o alimenty. Nie jest konieczne wykazanie dowodami zasadności i wysokości wydatków dziecka, możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica zobowiązanego ale przedstawienie, co z dużym prawdopodobieństwem wchodzi w skład stałych miesięcznych wydatków małoletniego, w jakiej wysokości, jaka jest sytuacja finansowa rodzica zobowiązanego, jakie ma możliwości zarobkowania. Zawsze jednak najlepiej jest przedstawić wszystkie dowody, którymi dysponujemy, by wniosek o udzielenie zabezpieczenia był wiarygodny.

 

Udzielenie zabezpieczenia jest szczególnie potrzebne i konieczne, gdy rodzic zobowiązany do uiszczania alimentów na rzecz dziecka – ich nie płaci oraz w żadnym zakresie nie uczestniczy w wydatkach. Jeśli pokrywa wydatki, ale małym zakresie, to drugi z rodziców nie jest w stanie pokryć wszystkich usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

 

Zabezpieczenie przestaje obowiązywać z dniem uprawomocnienia się ostatecznego orzeczenia w przedmiocie alimentów. Może zdarzyć się tak, że wysokość alimentów w ramach zabezpieczenia jest inna od wysokości alimentów w orzeczeniu kończącym postępowanie, gdy Sąd dojdzie do przekonania, że alimenty winny być wyższe lub niższe.

 

Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty? Kancelaria prawna Poznań

Sprawa o alimenty w Poznaniu i jej koszt zależy od złożoności postępowania i sytuacji rodzinnej. Najlepiej zawsze skontaktować się z dobrym doradcą, który pomoże w tym postępowaniu. Ile kosztuje pozew o alimenty u adwokata w Poznaniu? To zależy od złożoności postępowania czy wysokości świadczeń na dziecko. Dlatego też prawnik zajmujący się sprawą o alimenty w Poznaniu przy ostatecznej cenie będzie brał pod uwagę powyższe kwestie.

Zadzwoń!