Co jest majątkiem wspólnym i osobistym w małżeństwie?

Co jest majątkiem wspólnym i osobistym w małżeństwie?

 • Post category:Aktualności

Podział majątku wydaje się tematem pozornie istotnym tylko w trakcie rozpraw rozwodowych.  Warto jednak takie kwestie uregulować nawet jeśli małżonkowie nie planują rozstania. Podział majątku wspólnego oraz osobistego może okazać się konieczny np. w wypadku śmierci jednego z małżonków. Świadomość tego, czym jest majątek wspólny i majątek osobisty każdego małżonka ułatwia wiele spraw administracyjnych, pomaga efektywnie zarządzać domowymi finansami i chroni przed nieprzewidzianymi konsekwencjami. Jak definiujemy te dwa terminy? Jak przebiega ewentualny podział majątku po rozwodzie oraz jak wygląda kwestia dziedziczenia?

 

Porady prawne online

Czym jest majątek wspólny w małżeństwie?

W momencie zawarcia związku małżeńskiego wiele par zastanawia się nad kwestią zarządzania finansami. Majątek wspólny to pojęcie, które obejmuje wszystkie dobra nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Oznacza to, że zarówno dochody z pracy, jak i nabyte nieruchomości czy pojazdy, stają się wspólną własnością obojga partnerów. Istotne jest, że prawo to nie dotyczy dóbr nabytych przez jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego, które pozostają jego majątkiem osobistym.

Co zalicza się do majątku wspólnego?

 • Nieruchomości – wszelkie nieruchomości, takie jak domy, mieszkania, działki gruntu, które zostały nabyte podczas trwania małżeństwa, są zwykle uznawane za majątek wspólny.

 • Samochody i pojazdy – pojazdy nabyte w trakcie małżeństwa, takie jak samochody osobowe, motocykle, łodzie, są częścią majątku wspólnego.

 • Konta bankowe – środki zgromadzone na wspólnych kontach bankowych są częścią majątku wspólnego. Dotyczy to zarówno kont osobistych, jak i oszczędnościowych.

 • Składki – kwoty umieszczone na subkoncie ZUS lub składki pracowniczego funduszu emerytalnego każdego małżonka.

 • Inwestycje i aktywa finansowe – inwestycje, takie jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, nabyte w trakcie małżeństwa, są uznawane za majątek wspólny.

 • Długi – długi zgromadzone podczas małżeństwa, takie jak kredyty hipoteczne, karty kredytowe, pożyczki, są również częścią majątku wspólnego i muszą być rozliczone podczas rozwodu lub podziału majątku.

 • Dochody i oszczędnościdochody zarobione przez małżonków podczas małżeństwa lub pieniądze z innej działalności zarobkowej każdego z nich, a także oszczędności zgromadzone z tych dochodów umieszczone na wspólnych kontach albo zainwestowane we wspólny majątek.

Po ilu latach małżeństwa majątek jest wspólny?

O majątku wspólnym mówimy już od momentu zawarcia związku małżeńskiego. W tym wypadku kryterium czasowe, czyli długość trwania małżeństwa, nie ma znaczenia, ponieważ wspólność majątkowa jest natychmiastowym następstwem prawnym umowy ślubnej.

 

Co oznacza majątek osobisty w małżeństwie?

Majątek osobisty to te dobra, które zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie trwania małżeństwa, ale za środki wyłącznie jednego z partnerów. Majątek osobisty stanowi odrębny zasób dóbr jednego z małżonków i nie podlega podziałowi w przypadku rozwodu ani nie jest uważany za wspólny majątek obu stron.

Co zalicza się do majątku osobistego w małżeństwie?

Do majątku osobistego każdego małżonka zaliczają się przedmioty majątkowe nabyte przed małżeństwem, chyba że małżonkowie wcześniej zdecydowali się na intercyzę lub podpisali rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa. Składniki majątku osobistego to przede wszystkim:

 • przedmioty osobistego użytku do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków takie jak odzież, obuwie czy biżuteria,

 • dochody z pracy jednego z małżonków, które nie zostały jeszcze zainwestowane w majątek wspólny,

 • dobra nabyte za środki osobiste jednego z partnerów, nawet jeśli stało się to w trakcie trwania małżeństwa,

 • prywatne rachunki bankowe, które zostały otwarte przed małżeństwem i nie zostały współdzielone z partnerem, są zazwyczaj uznawane za majątek osobisty,

 • długi przedmałżeńskie, które zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa, zazwyczaj są uznawane za długi osobiste i nie są odpowiedzialnością wspólną małżonków,

 • spadki i darowizny, czyli wszystko, co jeden z małżonków otrzymał w drodze spadku lub darowizny, z wyjątkiem sytuacji, gdy darczyńca wyraźnie zaznaczył, że mają one wejść w skład majątku wspólnego.

Podział majątku – na czym polega?

Podział majątku to proces określania i rozdzielenia aktywów oraz długów pomiędzy małżonków w przypadku rozwodu lub separacji. Proces ten może się różnić w zależności od ustaleń zawartych między stronami w umowie przedmałżeńskiej, jeśli taka istnieje. Podziału majątku można dokonać nie tylko po zakończeniu małżeństwa, ale także w trakcie jego trwania poprzez ustalenie rozdzielności majątkowej. Najczęściej z tego rozwiązania korzystają małżonkowie, którzy prowadzą własne działalności gospodarcze obarczone ryzykiem finansowym lub jeśli w małżeństwie pojawiły się problemy np. z hazardem. W ten sposób możliwe jest zabezpieczenie majątku jednego z małżonków.

Sposoby podziału majątku wspólnego

Możemy wyróżnić dwa sposoby podziału majątku wspólnego. Każdy z nich wiąże się z koniecznością podjęcia innych działań prawnych.

Umowny podział majątku

Jest dokonywany na podstawie porozumienia między małżonkami, zwykle sporządzonego w formie umowy przedmałżeńskiej lub umowy rozdzielającej majątek przed rozwodem. Małżonkowie decydują o podziale majątku na własną rękę, zazwyczaj na podstawie negocjacji i uzgodnień między sobą lub za pośrednictwem mediatora. Umowny podział majątku daje większą kontrolę nad procesem oraz pozwala na dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego z małżonków. Warto jednak aby negocjacje i zawarcie umowy odbywały się w towarzystwie doświadczonego adwokata w Poznaniu (lub innym mieście), który przeprowadzi małżonków przez zawiłości praw majątkowych i pomoże dokonać podziału majątku wspólnego zgodnie z prawem i poszanowaniem interesów każdej ze stron. Dzięki temu sąd może uznać umowny podział majątku w sprawie rozwodowej.

Sądowy podział majątku

W tym wypadku mówimy o dokonaniu podziału na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, gdy małżonkowie nie mogą osiągnąć porozumienia co do podziału majątku lub gdy umowa między nimi jest uważana za nieważną bądź nieprawidłową. Sąd dokonuje podziału majątku na podstawie kryteriów określonych w prawie, takich jak wkład finansowy każdego z małżonków, czas trwania małżeństwa, potrzeby i możliwości każdej ze stron. Decyzje sądowe są wiążące i obowiązujące dla stron postępowania rozwodowego. Sądowy podział majątku może być bardziej formalny i czasochłonny niż umowny podział, a strony mogą mieć ograniczoną kontrolę nad wynikiem postępowania, jednocześnie stanowi pewne rozwiązanie dla zwaśnionych stron. W tym wypadku również konieczna jest współpraca z adwokatem, który ma doświadczenie w sprawach rozwodowych i będzie reprezentował męża lub żonę w sądzie.

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Rozdzielność majątkowa może znacznie ułatwić ewentualny przyszły podział majątku po rozwodzie. Wtedy rozdzieleniu podlegają dobra zaliczone do wspólności majątkowej przed zawarciem rozdzielności. Natomiast wszystko, co małżonkowie zarobili bądź zakupili po tym terminie, jest uznawane za osobisty majątek żony lub męża, czyli nie podlega podziałowi.

Majątek osobisty po śmierci małżonka – zasady dziedziczenia

Zgodnie z polskim prawem, w przypadku braku testamentu, majątek osobisty zmarłego małżonka dzielony jest między żyjącego małżonka a dzieci zmarłego w równych częściach. Jeśli dzieci nie ma, dziedziczą najbliżsi krewni zgodnie z ustawą – chodzi tutaj o rodziców zmarłego (jeśli żyją) oraz o rodzeństwo. Warto zaznaczyć, że żyjący małżonek ma zawsze zagwarantowaną część ustawową, niezależnie od istnienia testamentu. Żyjący małżonek w takich sytuacjach nie jest pozostawiony bez środków do życia, nawet jeśli większość majątku przejdzie na dzieci. Jednocześnie udział współmałżonka w spadku nie może być mniejszy niż jedna czwarta majątku.

Majątek osobisty małżonka a rozwód

Jak wspominaliśmy wyżej majątek osobisty, nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego lub otrzymany w trakcie trwania małżeństwa w formie darowizny czy spadku, z założenia nie wchodzi w skład wspólnoty majątkowej. To oznacza, że w przypadku rozwodu każdy z małżonków zachowuje prawa do swojego majątku osobistego. Jednak aby zabezpieczenie dóbr było możliwe, bardzo ważne jest właściwe udokumentowanie pochodzenia tego majątku, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów. W sytuacji, gdy granice między majątkiem wspólnym a osobistym stają się niejasne, zaleca się skorzystanie z pomocy prawnej, która pomoże w należytym rozgraniczeniu i ochronie.

Warto też pamiętać, że zazwyczaj rozwód z orzeczeniem o winie nie ma wpływu na podział majątku osobistego, jednak sąd w toku postępowania musi otrzymać jasne dowody rozgraniczające te dwa majątki. Jednocześnie rozdziela on odpowiednio nakłady poczynione na majątek wspólny i osobisty oraz wkład, jaki każdy z małżonków miał w powstawanie majątku po ślubie.

Majątek wspólny małżonków – jak podzielić?

 • Określenie aktywów i długów – pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie wszystkich aktywów (np. nieruchomości, pojazdów, kont bankowych, inwestycji) oraz długów (np. kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych), które należą do małżeństwa.

 • Wycena majątku – następnie przeprowadza się wycenę każdego aktywa, aby określić jego wartość rynkową. To może obejmować zatrudnienie ekspertów, takich jak rzeczoznawcy nieruchomości.

 • Podział majątku – po ustaleniu wartości wszystkich aktywów i długów małżeństwo podejmuje decyzję dotyczącą podziału majątku. Mogą to być negocjacje między stronami lub orzeczenie sądowe.

 • Ustalenie ostatecznego porozumienia – kiedy ustalony zostanie podział majątku, strony mogą zawrzeć porozumienie lub sąd może wydać wyrok ustalający, jak majątek będzie podzielony.

 • Dokumentacja prawna – w celu uprawomocnienia podziału majątku sporządza się stosowne dokumenty prawne, takie jak porozumienie zawierające warunki podziału lub postanowienia sądowe.

Nierówny podział majątku wspólnego

Nierówny podział majątku po rozwodzie to sytuacja, w której sąd decyduje o przyznaniu jednej ze stron większej części majątku niż drugiej. Jest stosowany w sytuacjach, gdy sąd uzna, że równy podział nie jest sprawiedliwy lub adekwatny do okoliczności danego przypadku. Decyzje dotyczące podziału majątku po rozwodzie są zazwyczaj podejmowane przez sąd na podstawie dowodów i argumentów przedstawionych przez obie strony, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzinnego.


W orzecznictwie funkcjonuje także termin dotyczący rażących naruszeń obowiązków rodzinnych, które wynikają z zaniedbań jednego z małżonków takich jak np. narażanie bytu finansowego rodziny, alkoholizm, hazard, stały brak przyczyniania się do utrzymania rodziny czy długotrwała separacja.

FAQ:

1. Czy długi jednego z małżonków wchodzą w skład majątku wspólnego?

Długi zaciągnięte przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa mogą być uznane za długi wspólne, chyba że zostały zaciągnięte bez wiedzy i zgody drugiego małżonka na cele niezwiązane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

 

2. Czy darowizny otrzymane przez jednego z małżonków wchodzą w skład majątku wspólnego?

Nie, darowizny otrzymane przez jednego z małżonków, podobnie jak spadki, zazwyczaj zaliczane są do majątku osobistego tego małżonka, chyba że darczyńca zdecyduje inaczej.

 

3. Jakie są skutki prawne ustanowienia rozdzielności majątkowej?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej oznacza, że każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem niezależnie, a w przypadku rozwodu każdy zachowuje swoją część majątku. Rozdzielność chroni również majątek jednego z małżonków przed wierzycielami drugiego.