You are currently viewing Czym jest zapewnienie spadkowe?

Czym jest zapewnienie spadkowe?

Zapewnienie spadkowe to kluczowy element w procesie przyjmowania spadku, który może wydawać się skomplikowany i niezrozumiały. To nie tylko formalność, ale ważny krok w kierunku zabezpieczenia praw do dziedziczenia. To właśnie dzięki niemu możemy potwierdzić nasze intencje i roszczenia wobec spadku, a także zainicjować procesy prawne mające na celu jego otrzymanie. Adwokat Marta Jaśków przeprowadzi Państwa przez zawiłości prawa spadkowego, w tym także przez procedury związane z zapewnieniem spadkowym.

Porady prawne online

Co to jest zapewnienie spadkowe?

Zapewnienie spadkowe to rodzaj oświadczenia, które spadkobierca musi złożyć przed sądem, aby ten mógł ustalić wszystkie osoby, które mogą prawnie dziedziczyć spadek. Jest to stały element rozprawy o nabyciu spadku, podczas którego sąd zadaje pytania dotyczące wiedzy spadkobiercy o zmarłym oraz o innych osobach, które mógłby dziedziczyć część spadku. Warto jednak pamiętać, że względem skutków karnych zapewnienie spadkowe traktowane jest tak samo, jak składanie zeznań pod przysięgą. Jednocześnie przyjęte zapewnienie, złożone przez jednego ze spadkobierców, może być uznane za dowód, że nie ma innych spadkobierców, którzy nie zostali ujęci w testamencie lub o których nie wie sąd spadku

W celu złożenia zapewnienia spadkowego spadkobierca musi dopilnować kilku aspektów, dlatego kluczowe jest dokładne przemyślenie wszystkich elementów i potencjalnych konsekwencji. Dobrym rozwiązaniem jest w takich sytuacjach zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej u pani adwokat z Poznania – Marty Jaśków, która ma bogate doświadczenie w sprawach spadkowych.

Zapewnienie spadkowe i co dalej?

Po złożeniu zapewnienia spadkowego i udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez sąd, informacje uzyskane od spadkobiercy zostają wprowadzone do protokołu. Jeśli sytuacja jest jasna, a zeznania spadkobiercy nie wprowadziły żadnych nowych informacji, zostaje sporządzony postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zapewnienie spadkowe – pytania sądowe

Złożenie zapewnienia spadkowego musi odbyć się osobiście przed sądem podczas rozprawy. Niestety nie można przejść tej procedury, korzystając z przedstawiciela lub zdalnie, poprzez np. wysłanie oficjalnego dokumentu.

W trakcie zapewnienia spadkowego sąd zada spadkobiercy kilka pytań dotyczących zmarłego, wśród których pojawiają się między innymi następujące kwestie:

  • czy zmarły pozostawił po sobie testament lub testamenty,
  • czy znane są informacje o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia,
  • czy jest to pierwsza sprawa o stwierdzenie nabycia spadku,
  • czy wcześniej toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku lub czy sporządzono akt poświadczenia dziedziczenia,
  • czy zostało złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i czy zapadło niej orzeczenie sądowe,
  • czy toczyła się sprawa o uznanie któregoś ze spadkobierców za niegodnych dziedziczenia i czy zapadło w niej orzeczenie sądowe.

Należy jednak pamiętać, że choć procedura ta może wydawać się stresująca, to nie jest to przesłuchanie, a jedynie element rozprawy, który ma ułatwić sędziemu dotarcie do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia w celu zabezpieczenia interesów wszystkich spadkobierców.

Przez wszystkie etapy zapewnienia spadkowego oraz rozprawy sądowej przeprowadzi Państwa Kancelaria Adwokacka Marty Jaśków, która zajmuje się między innymi prawem spadkowym w Poznaniu, a także szeregiem innych spraw związanych z prawem cywilnym (np. pozew o alimenty, podział majątku czy odszkodowania).

Odebranie zapewnienia spadkowego przed sądem

Procedura odebrania złożenia spadkowego przed sądem wymaga od spadkobierców podjęcia określonych działań. Należy pamiętać, że niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie, który wynosi sześć miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania, jest równoznaczne z przyjęciem spadku. W przypadku, gdy spadkobierca chce odrzucić spadek, musi to uczynić osobiście, a jego decyzja jest nieodwołalna i pociąga za sobą daleko idące konsekwencje prawne, w tym brak możliwości dziedziczenia po zmarłym.

Zapewnienie spadkowe – KPC

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, zapewnienie spadkowe jest jednym z narzędzi prawnych, mających na celu zabezpieczenie praw spadkobierców do momentu wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jest to forma ochrony majątku spadkowego przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich, które mogłyby naruszyć interesy prawowitych dziedziców. Zapewnienie spadkowe może przyjąć różne formy, w zależności od potrzeb i sytuacji, w jakiej znajduje się masa spadkowa. Wszelkie prawa i obowiązki spadkobiercy związane z zapewnieniem spadkowym są regulowane właśnie przez Kodeks postępowania cywilnego.

Zapewnienie spadkowe na piśmie – wzór: czy istnieje?

Jak wspominaliśmy wyżej, zapewnienie spadkowe nie może zostać przedstawione na piśmie, dlatego też nie istnieje żaden wzór takiego dokumentu. Ten rodzaj oświadczenia może zostać złożony tylko ustnie przez spadkobiercę.

FAQ:

1. Czym jest zapewnienie spadkowe?

Zapewnienie spadkowe to oświadczenie, które spadkobierca składa przed sądem. Jest to stały element procesu o nadanie spadku i służy temu, aby ustalić krąg spadkobierców i zabezpieczyć ich interesy.

2. Jak złożyć zapewnienie spadkowe?

Zapewnienie spadkowe spadkobierca musi złożyć osobiście przed sądem. Na oświadczenie to składają się przede wszystkim pytania, które zadaje sąd spadkobiercy. Dotyczą one podstawowej wiedzy o zmarłym oraz o innych możliwych spadkobiercach.