Pozew o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny to naturalna konsekwencja posiadania dzieci. Rodzic, z którym dziecko spędza większość czasu, pod którego bieżącą opieką pozostaje, ma prawo złożyć w sądzie pozew o alimenty bądź polubownie ustalić z drugim rodzicem kwotę potrzebną na utrzymanie dziecka. W obu przypadkach niezbędnym wsparciem merytorycznym jest adwokat Marta Jaśków.

Polubowne alimenty na dziecko czy pozew o alimenty?

Rodzic dziecka, z którym dziecko mieszka, pod którego bieżącą opieką pozostaje ma prawo złożyć pozew o alimenty. Potrzeby dziecka są w najważniejsze i jeżeli nie ma innego sposobu na wyegzekwowanie świadczeń alimentacyjnych, orzeczenie sądu jest jedynym wyjściem. Znacznie szybciej można jednak ustalić wysokość kosztów utrzymania dziecka, jeśli strony podjęły próbę mediacji.

 

Mecenas Marta Jaśków jest mediatorem  i adwokatem z doświadczeniem  w prawie rodzinnym. Dobrym rozwiązaniem jest zatem spotkanie stron z adwokatem w kancelarii, wypracowanie wspólnych założeń, by do sądu pójść już z gotowymi ustaleniami.

 

Jeśli polubowne negocjacje nie wchodzą w grę, powód (pełnoletnie dziecko lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego dziecka – rodzic bądź opiekun) składa pozew o alimenty do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego (dziecka).

Obowiązek alimentacyjny – od czego zależy wysokość alimentów?

Sąd nie tylko rozstrzyga o tym, czy dziecku należą się alimenty, ale także jaka będzie ich wysokość. To w jakiej wysokości zostaną zasądzone alimenty jest uwarunkowane:

 • usprawiedliwionymi potrzebami dziecka,
 • możliwościami majątkowymi i zarobkowymi rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów,
 • staraniami rodzica zobowiązanego do alimentacji o opiekę i wychowanie dziecka.

Innymi słowy, przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego sąd bierze pod uwagę sytuację finansową dziecka – wysokość stałych, niezbędnych wydatków  rozpatrywanych w skali miesiąca, a także sytuację finansową rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów – jaki miesięczny dochód uzyskuje, jaki ma majątek a także jakie ma możliwości zarobkowe biorąc pod uwagę  wykształcenie, doświadczenie i umiejętności.  Istotny dla ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego jest również osobisty wkład rodzica w opiekę i wychowanie dziecka tj. czy poświęca czas i uwagę dziecku, czy angażuje się w jego opiekę i wychowanie, interesuje sprawach małoletniego.

W ustalaniu szczegółów obowiązku alimentacyjnego obowiązuje zasada tzw. równej stopy życiowej, która oznacza, że dziecko i rodzic, który płaci alimenty, powinni żyć na podobnym poziomie finansowym.

Koszty utrzymania dziecka a alimenty – uzasadnienie pozwu o alimenty

Najważniejsze pytania dla rodziców starających się o alimenty to: Ile na dziecko jestem w stanie dostać? Jak wyliczyć alimenty? Ile właściwie wydaję na moje dziecko? Odpowiedzi wcale nie łatwo znaleźć, dlatego lepiej kwestie prawa rodzinnego powierzyć osobie z odpowiednimi kwalifikacjami – Mecenas Marcie Jaśków.

Adwokat pomaga rodzicom lub opiekunom ustalić i udokumentować wydatki na dziecko. Alimenty nie są wyznaczane według z góry przewidzianych stawek, ich wysokość nie jest określona przepisami, lecz wynikają bezpośrednio z potrzeb dziecka i zarobków jego rodziców.

Co wchodzi w skład wydatków na dziecko? Do stałych kosztów utrzymania małoletnich należy zaliczyć m.in.:

 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • kosmetyki i środki czystości,
 • koszty utrzymania mieszkania w udziale przypadającym na dziecko – np. energia elektryczna, woda, gaz, telewizja, czynsz za mieszkanie,
 • wydatki na szkołę/studia i zajęcia dodatkowe – przybory, podręczniki, wycieczki szkolne, składki uczniowskie,
 • wizyty lekarskie, leki i inne wydatki medyczne, np. aparat ortodontyczny, badania laboratoryjne, rehabilitacja itp.
 • transport publiczny,
 • rozrywka, książki, zabawki itp.

Wraz z pomocą adwokata rodzic kompletuje dokumenty potwierdzające powyższe wydatki, kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy, np. paragony, faktury imienne, zaświadczenia lekarskie itp. a następnie składa pozew o alimenty wraz z tymi załącznikami. Do pozwu dołącza się również :

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpis wyroku rozwodowego ( jeżeli rozwód miał miejsce)
 • odpis pozwu o alimenty i wszystkich załączników dla strony przeciwnej.

Powód ma prawo wnieść o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, jeśli wykaże, jakie znaczenie miałby to dla sprawy. Sąd dokona przesłuchania stron. Dużo wtedy zależy od rodzica – do przesłuchania najlepiej przygotować się z pomocą adwokata.

 

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty – kwestie formalne

Wzór pozwu o alimenty można z łatwością znaleźć w internecie, ale każde pismo procesowe jest inne. Najbardziej indywidualną kwestią jest uzasadnienie pozwu. Elementy pozwu o alimenty:
 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany wraz z nazwą wydziału (wydział rodzinny i nieletnich),
 2. oznaczenie stron – imiona, nazwiska i adresy zamieszkania strony pozwanej i powodowej, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, numer Pesel powoda,
 3. wartość przedmiotu sporu (w.p.s.) – suma świadczeń alimentacyjnych za jeden rok,
 4. oznaczenie pisma – pozew o alimenty lub pozew o alimenty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego (składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, możemy chronić swoje interesy na czas trwania postępowania),
 5. żądanie zasądzenia alimentów na rzecz uprawnionej do tego osoby,
 6. uzasadnienie pozwu,
 7. informację, czy strony podjęły próbę polubownego załatwienia sprawy (np. mediacji z prawnikiem), a jeśli nie podjęły – również uzasadnienie rezygnacji z mediacji.
Wygląda nieco skomplikowanie? Nic dziwnego – sporządzaniem pism procesowych zajmuje się adwokat, dlatego to jemu powierza się również napisanie pozwu o alimenty. Następnie należy złożyć pozew o alimenty (i o zabezpieczenie powództwa) w sądzie rejonowym.

Koszty utrzymania dziecka w wieku szkolnym, alimenty po 18 roku życia, do kiedy alimenty dla studenta?

Należy wskazać, że alimenty mogą być zasądzone jeszcze przed narodzinami dziecka – matka przed porodem może bowiem zażądać od ojca kwoty niezbędnej do utrzymania siebie i dziecka przez trzy miesiące.

A jak długo rodzic ma obowiązek płacić zasądzone alimenty? Do czasu, gdy dziecko nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Uczeń po szkole zawodowej, średniej może kontynuować naukę i nie mieć czasu na podjęcie pracy,  nie może się wówczas sam utrzymać. Nie oznacza to więc, że wraz z osiemnastymi urodzinami obowiązek alimentacyjny ustaje. Można wówczas zmienić adresata przelewu i przekazywać alimenty na osobiste konto dziecka jednak nadal należy je uiszczać.

Sytuacja finansowa rodziców, jak i dziecka może się wielokrotnie zmieniać. Ustalone alimenty można wówczas polubownie regulować, czyli ustalać zmiany ich wysokości między sobą. Drugim wyjściem jest droga sądowa, czyli złożenie pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów.

Zniesienie, obniżenie lub podwyższenie alimentów

Sąd ma na uwadzę sytuację  dzieci, jak i sytuację rodzica płacącego alimenty. W każdym momencie można więc złożyć pozew o:

 • zniesienie lub obniżenie alimentów, np. kiedy pogorszą się możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica (utrata pracy, niższe wynagrodzenie, choroba), ale też kiedy dorosłe dziecko celowo się nie usamodzielnia mimo możliwości;
 • podwyższenie alimentów – np. kiedy zwiększą się potrzeby dziecka, jego wydatki, poprawi się sytuacja finansowa rodzica zobowiązanego do alimentacji,

W Kancelarii Prawnej Mecenas Jaśków zajmujemy się nie tylko pozwami o świadczenia alimentacyjne, ale także sprawami o zmianę wysokości alimentów. Adwokat napisze profesjonalny pozew o uchylenie, wygaśnięcie, obniżenie lub podwyższenie alimentów z przekonującym uzasadnieniem zarówno dla osoby płacącej alimenty, jak i osoby uprawnionej do alimentów.

 

Alimenty na dziecko

 

Pozew o alimenty od dziadków

Jeśli ojciec lub matka dziecka nie żyje, bądź sytuacja finansowa lub życiowa rodzica nie pozwala mu dokładać się do utrzymania dziecka, możemy wnieść pozew o alimenty od innych krewnych wstępnych, czyli dziadków.

Sprawa o alimenty – koszty

Osoba uprawniona do alimentów wnosząca pozew o alimenty nie ponosi żadnych opłat sądowych. To pozwanego obciąża opłata od pozwu. W tej sytuacji pozew o podwyższenie alimentów również jest wolny od opłat sądowych.

Z kolei rodzic zobowiązany do płacenia alimentów wnosząc pozew o alimenty lub o ich zmianę ponosi koszty postępowania, w tym opłatę od pozwu. Wysokość kosztów zależy od wysokości alimentów.

A ile kosztuje sprawa o uchylenie alimentów lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego? Opłata od pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego lub o jego wygaśnięcie również zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli rocznej sumy renty alimentacyjnej.