Adwokat Poznań podział majątku - dobry adwokat od spraw rozwodowych

Podział majątku – Poznań i okolice

Nieodłącznym elementem wielu spraw rozwodowych, którymi zajmuje się Kancelaria Mecenas Jaśków, jest podział majątku. W Poznaniu można spotkać się z Panią Adwokat osobiście i omówić kwestię finansów byłych małżonków. Jeśli jednak rozmowa na żywo jest niemożliwa, zapraszamy do skorzystania z porady prawnej online i omówienia na niej podziału majątku wspólnego.

Majątek po zawarciu małżeństwa – najważniejsze informacje

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego z chwilą zawarcia małżeństwa między dwoma osobami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że rzeczy nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jedno z nich wchodzą z mocy prawa w skład majątku wspólnego. Zalicza się do nich m.in.:
  • wynagrodzenie z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub działalności gospodarczej,
  • nieruchomości i ruchomości,
  • czynsz za wynajmowane mieszkanie, dom, lokal itp.,
  • środki zgromadzone w funduszach emerytalnych,
  • urządzenia domowe.
Oprócz tego każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty, który nie jest zaliczany do wspólności majątkowej m.in. przedmioty nabyte przed ślubem, spadek, przedmioty osobistego użytku (np. ubrania), prawa autorskie, wierzytelności z tytułu działalności zarobkowej. Rozróżnienie na majątek wspólny i osobisty jest istotne właśnie z punktu widzenia podziału majątku, ponieważ po ustaniu małżeństwa ustaje także wspólność majątkowa. Żaden z małżonków nie jest upoważniony do roszczenia praw do przedmiotów majątku osobistego drugiego z nich. Podziałowi ulega tylko majątek wspólny. Kwestia podziału majątku wspólnego wygląda jednak inaczej, jeśli małżonkowie zawarli intercyzę.

Rozdzielność majątkowa – Poznań

Wspólnota majątkowa to nie jedyna opcja dla małżonków. Niektóre pary decydują się na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, potocznie zwanej intercyzą. Wówczas wspólność majątkowa może być rozszerzona, ograniczona lub całkowicie odrzucona na rzecz rozdzielność majątkowej. Intercyzę podpisuje się w formie aktu notarialnego przed lub po zawarciu małżeństwa. Wymagana jest do tego obopólna zgoda małżonków w sprawie ustalonego ustroju majątkowego. Umowę o rozdzielności majątkowej można zmienić lub rozwiązać w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli zostanie rozwiązana, między małżonkami automatycznie powstaje ustawowa wspólność małżeńska, chyba że postanowili inaczej.

Adwokat w Poznaniu – podział majątku wspólnego

Podział majątku w Poznaniu może być przeprowadzony z pomocą Mecenas Jaśków, która zajmuje się szeroko pojętym prawem rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwodów. Wspólny majątek można podzielić:
  • przed rozwodem – na drodze porozumienia małżonków;
  • w trakcie rozwodu – w ramach postępowania o rozwód, gdy nie przedłuży sprawy o rozwiązanie małżeństwa (małżonkowie zgodni, co do składu, wartości i sposobu podziału majątku wspólnego) 
  • po orzeczeniu rozwodu – przed sądem lub notariuszem.

Podział majątku w Poznaniu – negocjacje rozwodowe

Jednym z wielu zadań prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych jest prowadzenie mediacji między małżonkami. Dzięki nim oboje mogą oszczędzić dużo czasu i stresu – ustalanie podziału majątku podczas rozprawy sądowej nie jest najprzyjemniejszym doświadczeniem, a co więcej – często długo trwa.

 

Adwokat podczas negocjacji przedrozwodowych zapewnia małżonkom wsparcie przy ustalaniu podziału majątku wspólnego, przy określeniu, co wchodzi w zakres majątku wspólnego (a nie majątku osobistego), jak określić wartość składników majątku i jak sprawiedliwie dokonać podziału poprzez odnalezienie kompromisów. Takie rozwiązanie pozwala przede wszystkim na oszczędzenie czasu , uniknięcie dodatkowych wizyt w sądzie, ponadto umożliwia uniknięcie wyższej opłaty sądowej,  kosztów związanych z opinią biegłego, którego sąd powołuje do wycenienia niektórych elementów majątku.

Podział majątku wspólnego na rozprawie sądowej

Gdy porozumienie małżonków nie jest możliwe, sprawa trafia do sądu, który dzieli majątek. Postępowanie o podział majątku jest długotrwałą procedurą, ponieważ sąd wysłuchuje strony, świadków, bada dokumenty, przy określaniu  wartości majątku opiera się na dokładnych obliczeniach wykonanych przez biegłych. Majątek nie zawsze musi zostać podzielony równo między oboje małżonków. Jeśli jeden z małżonków wyraża taki zamiar, powinien wnieść do sądu wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Sąd bierze wówczas pod uwagę przyczynienie się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego m.in. poprzez pracę, wkład w wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego lub np. trwonienie majątku przez jednego z małżonków. Informacje na ten temat można uzyskać z zeznań świadków oraz z dowodów, które są rozpatrywane na rozprawie (lub rozprawach).

 

Adwokat może uczestniczyć nie tylko w negocjacjach przedmałżeńskich (które są znacznie lepszym sposobem na rozwiązanie kwestii finansowych), ale także w podziale majątku wspólnego w sądzie. Klient Kancelarii otrzymuje wówczas pomoc w gromadzeniu dowodów, adwokat przygotowuje wszystkie pisma procesowe i bierze udział w rozprawach sądowych, na których reprezentuje klienta i jego interesy.