Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie

 • Post category:Aktualności

Rozwód to bardzo często wydarzenie, które wiąże się z negatywnymi emocjami i ogromnym stresem. Podejmując decyzję o zakończeniu małżeństwa, osoby, które się na to decydują, chcą rozpocząć nowe życie. Powrót do nazwiska panieńskiego może być niejako symbolem i zamknięciem starego rozdziału. Sprawdź, czy warto zmienić nazwisko po rozwodzie i kiedy powrót do nazwiska panieńskiego jest możliwy. Kompendium wiedzy w tym zakresie prezentujemy poniżej.

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem – kiedy jest możliwy?

Zgodnie z art. 59 Ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżonek rozwiedziony, który z chwilą zawarcia małżeństwa przyjął nazwisko drugiej osoby, może je zmienić i wrócić do nazwiska sprzed ślubu. Uproszczona procedura dotyczy osób, które wystąpią o powrót do nazwiska panieńskiego w okresie do trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.

Decyzja o administracyjnej zmianie nazwiska po rozwodzie jest dobrowolna. Były małżonek, żadna inna osoba ani organ administracji państwowej nie może mieć na nią wpływu. Zmiana nazwiska po rozwodzie dotyczy najczęściej kobiet, ponieważ to one z reguły przyjmują nazwisko męża, zawierając związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

zmiana nazwiska po rozwodzie

Oświadczenie o zmianie nazwiska po rozwodzie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego – czy to wszystko?

Powrót do nazwiska po rozwodzie wiąże się z określoną procedurą. Osoba, która chce wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem, powinna złożyć stosowne oświadczenie do Urzędu Stanu Cywilnego. Tylko ten organ jest uprawniony do przyjęcia takiego oświadczenia. Warto wiedzieć, że sędzia nie może zamieścić takiego orzeczenia od razu w wyroku rozwodowym.

Co istotne, aby zmienić nazwisko po rozwodzie, oświadczenie można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski. Nie musi on odpowiadać miejscu zamieszkania, wydania aktu małżeństwa ani wydania orzeczenia w sprawie o rozwód.

Osoby, które chcą zmienić dotychczasowe nazwisko po rozwodzie, powinny odpowiednio przygotować się do wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Przede wszystkim:

 • umówić się na wizytę telefonicznie bądź drogą elektroniczną,
 • uiścić opłatę skarbową,
 • zabrać ze sobą konieczne dokumenty.

Jakie dokumenty i informacje przygotować do zmiany nazwiska?

Powrót do nazwiska panieńskiego wymaga podania odpowiednich informacji i przedłożenia odpowiednich dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego:

 • wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (obecnie wynosi 11 złotych)

Aby zmienić dotychczasowe nazwisko i wrócić do tego, jakie noszone przed zawarciem małżeństwa, potrzebna będzie również informacja o urzędzie, w którym sporządzono akt małżeństwa. Należy podać również datę uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Dane tego rodzaju można przedstawić kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w formie ustnej, nie jest konieczna stosowna dokumentacja.

Ile trwa powrót do nazwiska panieńskiego?

Wiele osób rezygnuje ze zmiany nazwiska po rozwodzie, ponieważ zniechęca je procedura, jaka się z tym wiąże. Okazuje się, że powrót do swojego nazwiska panieńskiego wcale nie musi być trudny. Wystarczy przestrzegać określonych warunków, na przykład dotyczących terminów czy przedłożenia konkretnych dokumentów. W razie takiej potrzeby kancelaria adwokacka Marty Jaśków służy profesjonalną pomocą w tym zakresie.

Pamiętaj, że jeśli chcesz zmienić nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa na nazwisko rodowe już po rozwodzie, musi to być tylko Twoja samodzielna i racjonalna decyzja. Warto podkreślić, że często zdarza się, że jedna ze stron nie chce, aby była małżonka/małżonek nosił wspólne nazwisko. Nikt jednak nie może żądać ani zmuszać do zmiany nazwiska po rozwodzie.

Administracyjna zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy od rozwodu

Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie jest możliwy również po upływie trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego. Wiąże się jednak z nieco bardziej skomplikowaną procedurą, ponieważ ta przebiega w trybie administracyjnym. Opłata administracyjna wynosi w tym przypadku aktualnie 37 złotych.

W takiej sytuacji wniosek musi zawierać tzw. ważny powód, czyli uzasadnienie zmiany nazwiska po rozwodzie. Przykład, który może zostać zaakceptowany przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub konsula, to między innymi zmiana nazwiska ze względu na jego obelżywy charakter. Próbę zmiany nazwiska na panieńskie można podjąć również w przypadku separacji, ale nie ma pewności, że dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub konsula będzie to powód wystarczający.

Od każdej decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego czy konsula można się odwołać do sądu rejonowego. Jest na to 14 dni od momentu wydania decyzji.

Zmiana nazwiska w trakcie trwania małżeństwa

Czy powrót do nazwiska panieńskiego jest możliwy już po zawarciu małżeństwa, kiedy małżonkowie wcale nie planują zakończenia związku małżeńskiego? Warto dodać, że zmiana nazwiska w trakcie trwania małżeństwa jest możliwa tylko z ważnych powodów. Na przykład wtedy, kiedy:
 • nazwisko jest obelżywe,
 • nazwisko ma prześmiewczy ton,
 • nazwisko utrudnia codzienne funkcjonowanie, na przykład jest notorycznie mylone, przekręcane, niezrozumiałe dla społeczeństwa.

Czy można wystąpić o zmianę nazwiska w trakcie postępowania rozwodowego?

O powrót do nazwiska panieńskiego można wystąpić dopiero po uprawomocnieniu orzeczenia rozwodu. Nie ma możliwości, aby zmienić nazwisko w trakcie toczącego się postępowania rozwodowego. Nazwisko podlega ochronie prawnej i mąż oraz żona są uprawnieni do jego noszenia, zgodnie z wolą, jaką wyrazili podczas podpisywania aktu małżeństwa.

Powrót do nazwiska po rozwodzie jest możliwy tylko po złożeniu oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, ewentualnie przed konsulem. Sędzia nie ma takich uprawnień.

Kiedy można używać nazwiska panieńskiego?

Oświadczenie złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zostaje przez niego podpisane, a na jego podstawie zostaje sporządzony odpowiedni protokół. Następnie jest on przekazywany do Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa. Do tego dokumentu dołączany jest wpis o nazwisku, tzw. wzmianka dodatkowa. Od tej chwili skrócony akt małżeństwa zawiera aktualne nazwisko i można posługiwać się tym, które było noszone przed ślubem.

Jak wrócić do panieńskiego nazwiska za granicą?

Jeśli osoba, która chce zmienić dotychczasowe nazwisko po rozwodzie, przebywa za granicą, nie musi wracać do kraju, aby tego dokonać. Wystarczy udać się w tym celu do konsula i przedłożyć:

 • opłatę konsularną w wysokości 50 euro,
 • dowód tożsamości,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Zmiana nazwiska a dokumenty tożsamości

Po zmianie nazwiska po rozwodzie na rodowe należy dokonać również zmiany dokumentów. Osoba, która będzie używać poprzedniego nazwiska, czyli tego przed zawarciem związku małżeńskiego musi zmienić:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy.

Zmiany nazwiska po rozwodzie nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Aktualizacja danych objętych rejestrem PESEL następuje automatycznie po dokonaniu przez Urząd Stanu Cywilnego wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa. O zmianie nazwiska trzeba jednak poinformować pracodawcę czy bank.

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie można złożyć dopiero po uiszczeniu właściwej opłaty skarbowej. Aby zmiana nazwiska na panieńskie mogła nastąpić, konieczna jest zapłata w wysokości 11 złotych. Opłatę można uiścić bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego albo na podany numer konta bankowego.

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców

Sama zmiana nazwiska jednego z rodziców po rozwodzie nie skutkuje automatyczną zmianą nazwiska noszonego przez dziecko. Jeśli osoba, która dokonała zmiany nazwiska po rozwodzie, chce, aby małoletnie dziecko również miało inne nazwisko, musi poprosić o zgodę drugiego rodzica. Takie pozwolenie nie jest konieczne, jeśli:

 • drugi opiekun stracił władzę rodzicielską,
 • nie jest znane miejsce przebywania drugiego opiekuna prawnego,
 • drugi opiekun nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

O zmianę nazwiska małoletniego dziecka po rozwodzie rodziców wnioskuje się do sądu opiekuńczego. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, w tym celu potrzebna będzie jego zgoda.

Zadzwoń!

FAQ

1. Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Oświadczenie o zmianie nazwiska po rozwodzie należy złożyć przed kierownikiem dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego lub przed konsulem, jeśli osoba chce zmienić nazwisko, przebywa za granicą. Potrzebny będzie dokument tożsamości, dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

2. Kiedy można zmienić nazwisko po rozwodzie?

Dotychczasowe nazwisko można zmienić po rozwodzie na rodowe przed upływem trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądowego o rozwodzie. Po upływie tego czasu zmiana nazwiska po rozwodzie na panieńskie jest możliwa w trybie administracyjnym. Nakłada on obowiązek wskazania ważnego powodu zmiany nazwiska.

3. Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Opłata skarbowa w przypadku składania oświadczenia u kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przed upływem trzech miesięcy od prawomocnego orzeczenia o rozwodzie wynosi 11 złotych, a po upływie tego czasu 37 złotych. Opłata konsularna, kiedy o zmianę nazwiska po rozwodzie wnioskuje się za granicą, wynosi 50 euro.