You are currently viewing Jak złożyć pozew o rozwód?

Jak złożyć pozew o rozwód?

  • Post category:Aktualności

Papiery rozwodowe to potoczna nazwa dokumentów, które inicjują postępowanie sądowe w sprawie o rozwód. Żeby proces poszedł po naszej myśli, musimy nie tylko złożyć pozew o odpowiedniej treści, ale także dołączyć do niego istotne dla sprawy załączniki. O tym wszystkim i o roli, jaką w sporządzaniu pozwu rozwodowego pełni adwokat, opowiemy w dzisiejszym artykule.

Porada prawna online

Papiery rozwodowe – podstawowe informacje

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy pozew rozwodowy można prawidłowo sporządzić samodzielnie. W internecie z pewnością można znaleźć wzory i przykłady pozwu o rozwód, jednak nie jest to dobra droga. Pozew rozwodowy to nie tylko kwestie formalne, ale także merytoryczne, przekonujące dla sądu uzasadnienie swoich żądań. Niezależnie od tego, czy chcemy wziąć rozwód bez orzekania o winie czy też z jej orzeczeniem, napisanie pozwu najlepiej powierzyć adwokatowi od rozwodów.

 

W każdej sprawie do pozwu o rozwód obligatoryjnie należy dołączyć następujące dokumenty:

  • odpis aktu małżeństwa;
  • odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeśli para takie posiada;
  • odpis małżeńskiej umowy majątkowej, jeśli była zawarta;
  • potwierdzenie dokonania opłaty sądowej lub wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Zatrzymajmy się na chwilę przy opłacie sądowej. Pozew rozwodowy można złożyć dopiero po jej uiszczeniu, czyli wpłaceniu kwoty w wysokości 600 zł na rachunek bankowy lub osobiście w kasie właściwego sądu.

 

Jak już zostało wspomniane, treść pozwu rozwodowego różni się w zależności od indywidualnej sytuacji i potrzeb małżonków, co za tym idzie różne są też załączniki i dokumenty, które (oprócz obowiązkowych powyżej wymienionych) należy do niego dołączyć. Poniżej więcej szczegółów.

 

Treść pozwu rozwodowego

Przed podziałem spraw rozwodowych na polubowne lub z orzekaniem o winie, trzeba wskazać elementy wspólne dla każdego pozwu. Są to:

  • dane osobowe obojga małżonków,
  • wskazanie na sposób rozwiązania małżeństwa (bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie),
  • inne żądania – wnioski powoda (np. dotyczące władzy rodzicielskie, kontaktów alimentów),
  • uzasadnienie pozwu, czyli przekonujące dla sądu wskazanie okoliczności i przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego,

Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

Pozew o rozwód za porozumieniem stron również sporządza się na spotkaniu z prawnikiem – online lub osobiście. Cały proces można jednak skrócić do minimum i doprowadzić do wydania wyroku na jednej rozprawie.

 

1. Małżeństwo bez małoletnich dzieci

 

W sytuacji, gdy nie domagasz się orzekania o winie i nie posiadacie małoletnich dzieci, papiery rozwodowe to tylko pozew i potrzebne do rozwodu załączniki wymienione wyżej. Warto wspomnieć, że w przypadku polubownego rozwiązania małżeństwa małżonków także nazywa się powodem i pozwanym, wynika to z przepisów postępowania i nie ma żadnego związku z winą którejś ze stron za rozpad związku.

 

Pamiętaj, że nawet jeśli żądasz rozwodu bez orzekania o winie, musisz wskazać sądowi okoliczności rozpadu związku, wykazać, że rozpad jest trwały i zupełny.

 

2. Małżeństwo mające małoletnie dzieci

 

Pozew o rozwód zawiera wszystkie elementy wymienione w punkcie pierwszym, a dodatkowo musi wskazywać komu sąd ma powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, w jaki sposób ustalić kontakty, w jakiej wysokości zasądzić alimenty na dziecko. Najlepiej do pozwu dołączyć tzw. porozumienie rodzicielskie. Para może w przedmiotowym porozumieniu ustalić wszystkie zagadnienia związane z opieką i wychowywaniem swych pociech. Porozumienie rodzicielskie małżonkowie mogą przygotować na spotkaniu z adwokatem, który pośród wielu emocji i stresu pomoże wypracować wspólne stanowisko mając na względzie przede wszystkim dobro najmłodszych.

 

Jeśli rodzic, z którym zamieszkają dzieci domaga się alimentów, pozew rozwodowy można rozszerzyć o zobowiązanie przez sąd drugiego małżonka do przedłożenia zaświadczenia o zarobkach, deklaracji PIT z poprzednich lat oraz przeprowadzenie innych dowodów na okoliczność jego sytuacji majątkowej. Pamiętaj, że żądanie alimentów nie musi mieć nic wspólnego z orzekaniem o winie. Uczestniczenie w kosztach utrzymania dzieci jest obowiązkiem rodziców bez względu na panujące między nimi relacje.

 

Treść pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie

Żeby sąd mógł orzec o winie jednego z małżonków niezbędne jest dostarczenie mu rzeczowych i przekonujących dowodów. W przypadku takich zawiłości prawnych powinno się skorzystać z pomocy adwokata, który pomaga w skompletowaniu istotnych dla sprawy załączników. Papiery rozwodowe mogą zawierać takie dowody jak zdjęcia, wydruki maili czy rozmów z komunikatorów internetowych, SMS-ów, bilingi rozmów, dokumenty medyczne, nagrania. Bardzo cennym dowodem są również zeznania świadka(-ów).

 

Oprócz przedstawienia dowodów powinniśmy szczegółowo opisać w pozwie, dlaczego żądamy orzeczenia o winie. Mamy więc tu do czynienia ze wspomnianym już wcześniej uzasadnieniem.

 

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Sprawy rozwodowe są przeprowadzane przez sąd okręgowy. Pozew rozwodowy składamy do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeśli jeden z nich wciąż mieszka w danym okręgu. W przypadku, gdy żadne z małżonków już tam nie mieszka lub nie można ustalić miejsca zamieszkania pozwanego, pozew rozwodowy należy złożyć do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Zadzwoń!

FAQ:

1. Jak złożyć pozew rozwodowy do sądu?

Pozew z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym właściwego sądu okręgowego lub wysłać listem poleconym (za potwierdzenie nadania by mieć dowodów wniesienia).

2. Co zawiera treść pozwu o rozwód?

Znajdują się w nim dane osobowe obojga małżonków, żądanie orzeczenia rozwodu (polubowny lub z orzeczeniem o winie), okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego oraz pozostałe żądania powoda.

3. Jakie załączniki dołącza się do pozwu o rozwód?

Obowiązkowo jest to odpis skrócony aktu małżeństwa i akty skrócone urodzenia małoletnich oraz potwierdzenie dokonania opłaty sądowej. Oprócz tego załącznikiem może być, adekwatnie do żądań pozwu porozumienie rodzicielskie w kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, alimentów a także dowody na okoliczność winy małżonka, możliwości majątkowych i zarobkowych, kosztów utrzymania dzieci.