You are currently viewing Zabezpieczenie alimentów – czym jest?

Zabezpieczenie alimentów – czym jest?

  • Post category:Aktualności

Sprawy alimentacyjne mogą trwać długie miesiące, a nawet lata, co związane jest zarówno z ich złożonością, jak i obciążeniem sądów dużą liczbą postępowań. Oczywiście taki stan rzeczy mógłby postawić osobę uprawnioną do alimentów w trudnym położeniu materialnym. By temu zapobiegać, umożliwiono takim osobom wnioskowanie o zabezpieczenie alimentów. Na czym ono polega? O tym w poniższym artykule.

Porady prawne online

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych – na czym polega?

Niezależnie czy mowa o zabezpieczeniu alimentów na dziecko, czy też względem krewnych, to narzędzie prawne dotyczy przede wszystkim sytuacji, w których osoba zobowiązana uchyla się od płacenia obowiązkowych świadczeń. Jedyną drogą pozostaje wtedy proces o zasądzenie alimentów. Przede wszystkim przesłanką do zabezpieczenia alimentów jest długi czas trwania sprawy.

W sytuacji opisanej powyżej sąd może udzielić zabezpieczenia alimentów, co jest procesem zdecydowanie szybszym, niż cały proces o alimenty. Warto pamiętać, że alimenty mogą być zabezpieczone zarówno w trakcie, jak i przed wszczęciem postępowania alimentacyjnego. Częstą praktyką jest pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie.

Podstawą żądania zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia i interes prawny. Na czym polega takie uprawdopodobnienie? To nic innego, niż zestaw dowodów przemawiających za tym, że nie dochodzi do zaspokojenia potrzeb osoby uprawnionej. Ze względu na wymogi formalne tego rodzaju pism, konieczność zaspokojenia roszczenia musi być dobrze udokumentowana. Zarówno wnioski dla zabezpieczenia, jak i samego zasądzenia alimentów są podstawą dla możliwie sprawnego przebiegu sprawy, jednakże nie każdy uczestnik postępowania ma doświadczenie w formułowaniu tego rodzaju dokumentów. W takich przypadkach pomoc doświadczonego adwokata może stać się nieodzowna.

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Pozew o alimenty z zabezpieczeniem oraz osobny wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne musi zawierać wyszczególnione potrzeby egzystencjalne osoby uprawnionej. Co należy do takich potrzeb? Będzie to wyżywienie, odzież, koszty utrzymania mieszkania i mediów, opieka medyczna, edukacja oraz wszelkie inne potrzeby indywidualne danej jednostki.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów powinien zawierać wyraźne określenie osoby uprawnionej do alimentów (trzeba pamiętać, że w przypadku alimentów na dziecko będzie to właśnie osoba małoletnia, a nie reprezentujący ją rodzic) oraz osoby zobowiązanej. Należy także podać kwotę zabezpieczenia. Kolejnym elementem będzie wspominane uprawdopodobnienie. Powinno się w tej sekcji zawrzeć uzasadnienie wniosku: wykaz potrzeb osoby uprawnionej, a także wysokość dochodów osoby zobowiązanej. Ostatnim elementem takiego wniosku będzie określenie metody zabezpieczenia świadczenia np. regularne wpłaty na konto, odliczenie części wynagrodzenia, zastaw cennych elementów majątku takich jak nieruchomość lub inne.

wniosek o zabezpieczenie alimentów

Jak uzasadnić zabezpieczenie alimentów?

Udowodnienie potrzeb osoby uprawnionej jest aspektem kluczowym. Na co może składać się taka dokumentacja? Z pewnością ważne będą dokumenty potwierdzające sytuację materialną osoby uprawnionej – zaświadczenia o zarobkach czy rachunki bankowe. Równie istotny będzie wykaz kosztów utrzymania, co ma szczególne znaczenie w przypadku małoletnich dzieci. Mogą to być wszelkie rachunki np. za odzież, leki oraz mieszkanie.

Warto w takim dokumencie zawrzeć dowody braku płatności dotychczasowych świadczeń, a także deklaracje świadków i biegłych dotyczące wymaganej wysokości alimentów. Zdarza się, że dziecko musi uczęszczać na kosztowne terapie lub korzystać z regularnych form leczenia. Dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy są również bardzo wskazane. Kompletowanie zestawu dokumentów może być niełatwym zadaniem, dlatego także tutaj może przydać się pomoc adwokata.

Złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów należy złożyć w odpowiednim sądzie rejonowym. Uznaje się, że to sąd, który będzie zajmował się sprawą o alimenty w pierwszej instancji lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Wniosek można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Rozpatrzenie wniosku powinno trwać około tygodnia, jednak w praktyce czas ten jest znacznie dłuższy. Ze względu na potrzeby osoby uprawnionej lepiej nie zwlekać ze złożeniem wniosku. Oczywiście główne postępowanie alimentacyjne będzie zawsze trwało o wiele dłużej. Po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu postępowania następuje wydanie postanowienia przez sąd, na podstawie którego można przeprowadzać postępowanie egzekucyjne.

Kwota zabezpieczenia alimentów

Wysokość kwoty zabezpieczenia alimentów jest ustalana każdorazowo przez sąd na podstawie informacji zawartych we wniosku, jak i innych przesłanek. Chociaż nie istnieje żaden kwotowy limit wysokości zabezpieczenia, to ma ono pewne ograniczenia. Zgodnie z prawem zabezpieczenie nie powinno w pełni zaspokajać roszczeń wynikających z obowiązku alimentacyjnego. Zbyt wysokie zabezpieczenie alimentów oznacza więc, że jego kwota wynosiłaby tyle samo, co kwota właściwego roszczenia. Przyjmuje się, że zabezpieczenie powinno być przynajmniej nieco niższe niż wysokość alimentów, jednak interpretacja przepisów może także przemawiać za zrównaniem obu kwot.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów z datą wsteczną

Żądać udzielenia zabezpieczenia można na okres do czasu wydania wyroku kończącego sprawę o alimenty, chociaż sąd może zarządzić także okres krótszy. Czy jednak można żądać zabezpieczenia alimentów z datą wsteczną? Jest to jak najbardziej możliwe, jednakże będzie w tym celu konieczne skrupulatne wykazanie, że od danej daty potrzeby osoby uprawnionej nie są zaspokajane. Aby mieć pewność powodzenia i uzyskania świadczenia, uzasadnienie powyższego faktu najlepiej jest przygotować wspólnie z prawnikiem lub przynajmniej skonsultować przygotowany dokument.

Może się także przydarzyć specyficzna sytuacja, gdy wysokość alimentów będzie wyższa, niż kwota zabezpieczona. Zabezpieczenie jest egzekwowane od momentu złożenia pozwu o alimenty i ten stan rzeczy trwa aż do wyroku sądu. Jeśli jednak zasądzona kwota alimentów będzie przewyższać tę zabezpieczoną, konieczne będzie wyrównanie zabezpieczenia alimentów. Nawet więc zakładając wzorcowe spłacanie kwoty zabezpieczenia, może okazać się konieczne także pokrycie różnicy między tą sumą a zasądzonymi ostatecznie alimentami dla każdego miesiąca.

pozew o alimenty z zabezpieczeniem

Zabezpieczenie alimentów – koszty

Chociaż zabezpieczenie alimentów ma na celu uzyskanie świadczeń na utrzymanie osoby uprawnionej, to samo złożenie wniosku będzie także wymagało poniesienia pewnych kosztów. Będą one zależeć od skomplikowania danej sprawy i kwoty zabezpieczenia. Do kosztów tych należą:

  • Opłaty sądowe – kwota opłat sądowych jest zależna od kwoty zabezpieczenia i może wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych.
  • Koszty zebrania materiału dowodowego – jeśli przy zbieraniu dowodów potrzebne będą ekspertyzy, koszt całego postępowania może znacząco wzrosnąć.
  • Koszt wsparcia prawnego – często przy sprawach związanych z alimentami, ze względu na ich zawiłości prawne, bardzo korzystnym krokiem jest skorzystanie z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Koszt takiej współpracy jest ustalany indywidualnie.

Chociaż część z kosztów nie jest obligatoryjna, to zdecydowanie warto rozważyć ich poniesienie w perspektywie możliwości uzyskania długoterminowych świadczeń dla osoby potrzebującej ich do codziennego funkcjonowania.

Zabezpieczenie alimentów – pomoc prawna

Pozew o alimenty, jak i zabezpieczenie tego świadczenia wymagają podjęcia dość złożonych kroków prawnych, co dla osoby nieobeznanej z tym obszarem może być bardzo trudne. Jednocześnie są to często sprawy obciążone sporym ładunkiem emocjonalnym i będące źródłem stresu. W takich sytuacjach wsparcie merytoryczne na gruncie prawnym jest bezcenne. Najlepiej jest skorzystać z pomocy adwokata, który podejdzie do zagadnienia w sposób rzetelny, ale jednocześnie pełen życzliwości. Adwokat rozwodowy w Poznaniu – Marta Jaśków zaprasza Państwa do kontaktu!

FAQ:

1. Mąż nie płaci zabezpieczenia alimentów, co można zrobić?

Gdy sąd wyda orzeczenie o zabezpieczenie alimentów, można skorzystać z podobnych sposobów egzekwowania należności, co przy standardowym orzeczeniu o alimenty. Możliwe jest przystąpienie do postępowania egzekucyjnego przez komornika.

2. Czy zabezpieczenie alimentów jest natychmiast wykonalne?

Tak, postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentów jest natychmiast wykonalne. Oznacza to, że nawet złożenie zażalenia nie przerywa obowiązku wykonania postanowienia sądu. Opłaty alimentacyjne muszą być więc wykonywane aż do rozpatrzenia zażalenia.

3. Kiedy upada zabezpieczenie alimentów?

Zgodnie z prawem zabezpieczenie alimentów trwa od złożenia wniosku o zabezpieczenie, aż do uprawomocnienia się wyroku w sprawie tego roszczenia. W praktyce zabezpieczenie obejmuje cały okres postępowania alimentacyjnego.