Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie pytania padają? Co daje?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie pytania padają? Co daje?

 • Post category:Aktualności

Gdy małżonkowie nie są już w stanie dłużej ze sobą żyć, niestety przychodzi pora na rozstanie. W Polsce można zdecydować się zarówno na rozwód z orzeczeniem o winie, jak i bez orzekania o winie. Na czym polega orzekanie o winie przez sąd? Jakie pytania mogą paść podczas procesu rozwodowego? Co daje ten rodzaj rozwodu? Na te pytania odpowie poniższy artykuł.

Porady prawne online

Na czym polega rozwód z orzekaniem o winie?

Każda procedura rozwodowa toczy się w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania sądzie okręgowym. Jednak to od małżonków zależy, jaki będzie jej przebieg. Jeśli oboje potrafią się ze sobą porozumieć i ustalić szczegóły rozstania, wtedy mogą zdecydować się na rozwód za porozumieniem stron, czyli inaczej rozwód bez orzekania o winie. Jednak w przypadku braku konsensusu, konieczne będzie orzeczenie o winie przez sąd.

Podczas rozwodu z orzekaniem o winie sąd ustala winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli osobę, która doprowadziła do rozpadu więzi – fizycznej, uczuciowej i gospodarczej.Osobą winną rozpadu małżeństwa może być zarówno mąż lub żona, jak też oboje małżonków. Co więcej, złożenie pozwu o rozwód przez jedną ze stron wcale nie musi oznaczać, że strona pozywana zostanie uznana za winną. Procedura rozwodowa może bowiem wyjawić nieporuszane wcześniej szczegóły, co rzuci zupełnie nowe światło na całą sytuację małżonków.

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie to przede wszystkim możliwość uzyskania alimentów od byłego małżonka. Orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków ma wpływ na alimenty – jeśli orzeczenie rozwodu spowoduje istotne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka, na stronę wyłącznie winną rozpadu małżeństwa może zostać nałożony obowiązek alimentacyjny. Świadczenia te muszą jednak przyczyniać się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb niewinnej strony. W przeciwieństwie do rozwodu z orzekaniem o winie, przy rozwodzie za porozumieniem stron, takie świadczenia można otrzymywać tylko w przypadku, gdy jedna ze stron znajdzie się w niedostatku (czyli nie będzie miała wystarczających środków do życia, możliwości ich uzyskania). W kwestii alimentów przy orzekaniu o winie istotny jest bowiem fakt, czy sytuacja materialna niewinnego małżonka uległa istotnemu pogorszeniu (np. zajmował się on dotychczas domem i nie miał stałej pracy, możliwości podjęcia zatrudniania, przez co po rozwodzie jego sytuacja materialna będzie znacznie gorsza od sytuacji małżonka winnego). W takiej sytuacji małżonek winny jest zobowiązany do płacenia alimentów zaspokajających usprawiedliwione potrzeby drugiej strony.

Warto pamiętać, że w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, gdy małżonek winny znajdzie się w niedostatku, strona niewinna nie ma obowiązku płacenia alimentów, co miałoby miejsce w przypadku rozwodu za porozumieniem stron. Natomiast podczas rozwodu z winy obojga małżonków obie strony mogą żądać alimentów, lecz jedynie w sytuacji, gdy znajdą się w niedostatku.

Rozważają jaki sposób rozwiązania małżeństwa wybrać, warto mieć w pamięci, że rozwód z orzeczeniem o winie nie determinuje sposobu podziału majątku, ustaleniu władzy rodzicielskiej, kontaktach czy alimentach na dziecko. Sąd rozstrzygając o władzy rodzicielskiej, kontaktach musi bowiem kierować się dobrem dziecka i zbadać kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców, relacje pomiędzy rodzicem a dzieckiem, sytuację małoletniego, jego potrzeby i pomimo wyłącznej winy w rozpadzie małżeństwa może pozostawić rodzicowi władze rodzicielską, ustalić jego kontakty z dzieckiem. Orzekając o alimentach sąd bada wydatki dziecka i możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica, również nie kieruje się winą w rozpadzie małżeństwa. W przypadku podziału majątku małżonek, który został uznany za winnego, ma takie samo prawo do wspólnego majątku jak strona niewinna – podział majątku jest bowiem najczęściej ustalany podczas odrębnego postępowania. Wina może mieć pośredni wpływ na decyzje sądu ww. sprawach, być jednym z argumentów.

Jak wygląda rozwód z orzeczeniem o winie?

Ustalenie, która ze stron odpowiada za rozkład pożycia małżeńskiego, zazwyczaj jest dość długim procesem. Dzieje się tak dlatego, że sąd musi przeprowadzić szczegółowe postępowanie dowodowe, obejmujące zazwyczaj przesłuchania wielu świadków, zbadanie złożonych do akt dokumentów, nagrań. Jeśli któryś ze świadków nie może pojawić się na rozprawie, zostaje ona odroczona, co wiąże się z oczekiwaniem nawet kilku miesięcy na kolejne spotkanie. Istnieje możliwość, że sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy małżonka na pierwszej rozprawie, dzieje się tak wówczas gdy małżonek uzna swoją winę, a sąd nie poweźmie żadnych wątpliwości, co do jego winy. Są to jednak sporadyczne sytuacje, dlatego warto dobrze przygotować się do każdej rozprawy, aby jak najbardziej skrócić całą procedurę rozwodową.

Rozwód z orzekaniem o winie – jakie pytania padną?

Podczas każdego rozwodu sąd najpierw pyta strony o wiek, wykonywany zawód oraz bycie karanym za składanie fałszywych zeznań. Konieczne jest także ustalenie kiedy został zawarty związek małżeński, czy jest to pierwszy związek małżeński stron, czy z małżeństwa strony posiadają wspólne małoletnie dzieci. Następnie sąd przechodzi do ustalenia, czy między małżonkami nie istnieją już więzi fizyczne, uczuciowe i gospodarcze. Dzięki temu można przewidzieć, jakiego rodzaju pytania mogą pojawić się na rozprawie. Oto przykłady niektórych z nich:

 • Jak wyglądały relacje po ślubie?
 • Kiedy pożycie przestało się układać? Czy pojawiła się jakaś konkretna przyczyna osłabienia relacji?
 • Czy mieszkacie Państwo razem?
 • Jeśli nie, to kto zdecydował się na przeprowadzkę?
 • Czy próbowali Państwo terapii małżeńskiej?
 • Czy korzystają Państwo z tego samego konta bankowego?
 • Czy spędzają Państwo wspólnie czas?
 • Czy kocha Pani męża/czy kocha Pan żonę?
 • Od kiedy nie prowadzą Państwo wspólnie gospodarstwa domowego?
 • Kiedy po raz ostatni Państwo współżyli?

Dodatkowe pytania mogą paść w przypadku, gdy małżeństwo posiada wspólne małoletnie dzieci. Sąd może wtedy zapytać:

 • czy dzieci wiedzą o rozwodzie;
 • jeśli tak, to jak to znoszą;
 • kto na co dzień opiekuje się dziećmi;
 • jakie są koszty utrzymania dziecka;
 • jak przebiegają kontakty z dziećmi,

Podczas rozwodu z orzeczeniem winy istotną rolę odgrywają pytania dotyczące winy małżonka. Dlatego bez wątpienia można spodziewać się, że sąd zapyta:

 • o to, w czym upatrywana jest wina małżonka;
 • czy oskarżony małżonek przyznaje się do winy (sąd poprosi również o ustosunkowanie się do zarzutów powoda/powódki).

Warto pamiętać, że wszystkie zarzuty wysuwane względem drugiej strony powinny być poparte odpowiednimi dowodami. Natomiast odpowiadając na postawione przez sąd pytania, należy zwrócić szczególną uwagę na spójność oraz logikę wypowiedzi. Wszelkie niespójności zostaną bowiem łatwo wychwycone zarówno przez sąd, jak i adwokata drugiej strony, co może doprowadzić do niesatysfakcjonującego wyroku.

Kto zadaje pytania podczas rozprawy rozwodowej?

Oczywiście większość pytań, które padną na sali rozpraw, będzie postawiona przez sąd. Warto jednak wiedzieć, że nie tylko on ma prawo do pytania. Pytania mogą zadawać sobie na wzajem sami małżonkowie lub też robią to za nich ich pełnomocnicy, czyli adwokaci. Dobry adwokat, który doskonale zna sytuację, w jakiej znalazł się jego klient, będzie zadać odpowiednie pytania, które pomogą ustalić prawdziwy przebieg zdarzeń. Dzięki temu stron uniknie stresu, że któraś z ważnych kwestii nie zostanie poruszona.

Rozwód z orzeczeniem o winie – zdrada

Jedną z bardzo częstych przyczyn rozpadu małżeństwa jest zdrada. Wtedy najlepszym wyborem staje się właśnie rozwód z orzeczeniem o winie. Jeśli powód lub powódka odpowiednio udokumentują zdradę drugiej strony, małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a przez to może zostać zobligowany do nawet dożywotniego płacenia alimentów. Należy jednak przygotować odpowiednią liczbę dowodów (np. zdjęcia, screeny wiadomości lub nagrania), które jednoznacznie będą świadczyć o winie małżonka. Jeśli na skutek zdrady nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, będzie to dobrą przesłanką do orzeczenia rozwodu.

Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie?

Choć rozwód z orzekaniem o winie zazwyczaj kojarzy się z długotrwałym procesem, pełnym negatywnych emocji, z odpowiednią pomocą bez problemu można go wygrać. Przede wszystkim należy skupić się na dowodach. Dobrze, aby obiektywnie, jednoznacznie przedstawiają winę oskarżonej strony. Może zdarzyć się, że wystarczy jeden mocny dowód jednoznacznie świadczący o winie małżonka, aby droga do wygranej przebiegła bez przeszkód. Bywa jednak tak, że takiego dowodu nie posiadamy, wówczas udowadniamy winę za pomocą wielu dowód, które w połączeniu dają nam obraz tego kto jest winny rozpadu małżeństwa. Podczas dobierania dowodów warto zwrócić się do adwokata rozwodowego, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu będzie wiedział, jakie dowody są przekonujące dla sądu, a z jakimi lepiej się wstrzymać. Równie istotną kwestią jest kolejność przedstawiania dowodów przed sądem. Jeśli już na samym początku zaczniesz od mocnych argumentów, masz dużą szansę na łatwą wygraną.

Co więcej, adwokat rozwodowy może także wesprzeć klienta podczas samego procesu rozwodowego, zadając oskarżonemu odpowiednie pytania w imieniu reprezentowanej strony. Może bowiem okazać się, że klient z powodu stresu zapomni o którejś kluczowej kwestii, o której rozmawiał ze swoim adwokatem, a która może wpłynąć na przebieg rozwodu. Wtedy adwokat naprowadzi rozmowę na odpowiednie tory i dostarczy sądowi interesujących faktów. Bez wątpienia warto więc skorzystać z usług adwokata – dzięki niemu można poczuć się pewniej zarówno przed rozprawą, jak i podczas niej.

FAQ:

1. Jakie dowody do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Najczęściej pojawiającymi się na sali sądowej dowodami do rozwodu bywają świadkowie, nagrania audio i wideo, fotografie, billingi, SMS-y lub e-maile, screeny z portali społecznościowych i czatów. Najważniejsze, aby dowody jasno wskazywały na to, że oskarżany małżonek dopuścił się czynu, o który jest oskarżany i że w ten sposób stał się winnym rozkładu pożycia.

2. Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

W pozwie o rozwód należy dokładnie przedstawić sytuację, w jakiej znalazło się małżeństwo, a także żądania strony (rozwód orzeczony z winy drugiej strony). W tym dokumencie przedstawia się także argumenty i dowody świadczące o winie współmałżonka. Podczas pisania pozwu o rozwód warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

3. Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

W zależności od tego, jak skomplikowana jest dana sprawa, rozwód z orzekaniem o winie może trwać rok, a nawet wiele lat. Warto pamiętać, że na wyznaczenie terminu każdego kolejnego posiedzenia w sądzie często czeka się nawet kilka miesięcy, co znacznie przedłuża całą procedurę.